fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Magazynowanie nie tworzy stałego miejsca prowadzenia działalności

Fotolia
Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie są opodatkowane w Polsce.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.8. 2019.1. AW).

Usługodawca jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą również spółki z Litwy i ze Szwecji. Zgodnie z planowanym modelem biznesowym, podmioty te będą kupowały od kontrahenta w Danii towary (elementy aluminiowe), które będą bezpośrednio transportowane do magazynu usługodawcy w Polsce. Towary te będą magazynowane (do sześciu miesięcy), będą podlegały obróbce, a następnie będą wysyłane na Litwę i do Szwecji. W żadnym momencie prawo do rozporządzania towarami jak właściciel nie zostanie przeniesione na usługodawcę (będzie on świadczyć usługi na materiale powierzonym). Z tytułu wyświadczonych usług usługodawca będzie wystawiać faktury VAT na rzecz spółek z Litwy i ze Szwecji.

Podmioty litewskie i szwedzkie nie będą posiadały w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa, na podstawie żadnego tytułu prawnego nie będą najmować biur, magazynów, maszyn. Nie będą także zatrudniać żadnych pracowników ani delegować pracowników do Polski. Spółki te nie będą również dysponować na terytorium Polski pracownikami innych podmiotów, którzy byliby zobligowani wykonywać polecenia służbowe wydawane przez spółkę i byliby poddani jej kontroli jak własny personel. Spółki te nie będą nadzorowały, kierowały ani kontrolowały działalności usługodawcy, ani też nie będą wydawały poleceń lub instrukcji jej pracownikom. Wszelkie decyzje o charakterze zarządczym mające wpływ na działalność tych spółek są i będą podejmowane przez odpowiedni personel w krajach ich siedziby, a pracownicy usługodawcy nie będą posiadali pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz spółki litewskiej lub spółki szwedzkiej umów handlowych. Innymi słowy: jedyna obecność spółek w Polsce będzie się wiązała z towarem i ze świadczeniem przez usługodawcę usług na towarze na ich rzecz.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, zainteresowani zwrócili się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o potwierdzenie, że w związku z realizacją opisanych transakcji spółki nie będą posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 11 rozporządzenia wykonawczego do przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: rozporządzenie), na terytorium Polski.

Organ podatkowy uznał stanowisko zainteresowanych za prawidłowe i wskazał, że skoro działalność spółek w Polsce będzie sprowadzać się do nabywania towarów (w ramach WNT), ich magazynowania oraz usług polegających na ich obróbce, a towary te, po wykonaniu na nich prac, będą przedmiotem wywozu (w ramach WDT) na terytorium Litwy lub Szwecji, to należy uznać, że nie zostaną spełnione kryteria stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Komentarz eksperta

Tomasz Dziadura, starszy menedżer w dziale podatków pośrednich EY

Omawiana interpretacja jest kolejnym rozstrzygnięciem organów podatkowych w problematycznej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT. Problematycznej, gdyż na chwilę obecną polskie organy podatkowe nie wypracowały jasnych i precyzyjnych zasad interpretacji przepisów definiujących stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z przepisów wspólnotowych wynika, że dla określenia czy dany podmiot posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy przeprowadzić analizę czy zostaną spełnione kryteria posiadania przez dany podmiot minimalnego rozmiaru działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, pozwalających na świadczenie lub nabywanie usług.

Od czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-605/12 – Welmory, polskie organy podatkowe zaczęły przyjmować coraz bardziej restrykcyjne podejście przy określaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT. Dochodziło niekiedy do absurdalnych sytuacji, w których jakakolwiek, nawet najmniejsza, obecność zagranicznego podmiotu w Polsce była podstawą do uznania, że taki podmiot posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Omawiana interpretacja indywidualna w bardziej wyważony sposób podchodzi do tematu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co dobrze rokuje na przyszłość. Wynika z niej, że nie każdy zagraniczny podmiot działający w Polsce będzie mieć tutaj stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT. W szczególności sam fakt korzystania z usług polskiego usługodawcy świadczącego usługi magazynowe i obróbki materiału powierzonego nie powinien automatycznie przesądzać o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rozstrzygnięcie to koresponduje z ostatnimi wyrokami sądów administracyjnych, które również idą w kierunku uznania, że sam fakt świadczenia na rzecz zagranicznego podmiotu usług magazynowania i innych usług dotyczących magazynowanego towaru nie powinien oznaczać istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT.

Niemniej jednak, choć interpretacja ta jest krokiem w dobrym kierunku, należy uważnie obserwować jak będzie rozwijała się praktyka organów podatkowych. Wydaje się bowiem, że na ten moment jest za wcześnie, aby powiedzieć, że usługi magazynowania i obróbki materiału powierzonego nie będą kreowały stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w świetle interpretacji polskich organów podatkowych.

Współautorką komentarza jest Marcela Mrowiec – ekspert w dziale podatków pośrednich EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA