fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dealer ma prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia aut i paliwa - wyrok WSA

123RF
Wykorzystywanie samochodów jako czasowo zastępczych nie powoduje, że przestają one być przeznaczone do dalszego zbycia.

Spór w sprawie dotyczył VAT od samochodów. We wniosku spółka wyjaśniła, że jest dealerem samochodowym i zajmuje się sprzedażą (odsprzedażą) aut osobowych. Przeważnie nabywa je od podatników VAT, od których otrzymuje faktury z podstawową stawką podatku.

Firma tłumaczyła, że nabywane przez nią samochody można podzielić zasadniczo na dwie kategorie, tj. te, które bezpośrednio po zakupie są sprzedawane klientom i te, które przed sprzedażą są wykorzystywane do różnych celów związanych z opodatkowaną działalnością, np. jazd testowych/demonstracyjnych.

Podatniczka podkreślała, że mimo czasowego wykorzystania niektórych samochodów do bieżącej działalności, ich podstawowym przeznaczeniem pozostaje ich odsprzedaż. Zapytała o prawo do odliczenia VAT od nabycia aut i paliwa do nich zarówno do końca 2010 r., jak i po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2011 r.

I tak powstał spór, bo fiskus odmówił pełnego prawa do odliczenia w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych do jazd służbowych pracowników i tych wypożyczanych klientom serwisu. Jego zdaniem ten sposób wykorzystywania aut nie służy bowiem bezpośrednio wspieraniu ich sprzedaży. W efekcie, zdaniem urzędników, spółce nie przysługiwało i nie przysługuje także prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ich napędu.

Początkowo sąd pierwszej instancji oddalił skargę spółki, ale NSA skorygował jego pogląd na sprawę. Co prawda stwierdził, że w przypadku zakupu samochodów osobowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie ich odsprzedaży, w sytuacji przeznaczenia ich po zakupie na cele służbowe pracowników (nawet jeśli cały czas podatnicy mają zamiar w przyszłości je sprzedać), nie uprawnia do pełnego odliczenia podatku naliczonego, również od paliwa do nich.

Jednak w ocenie NSA, w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych przed sprzedażą do wypożyczania ich klientom serwisu, spółka miała/ma pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia takich samochodów i paliwa. Jak tłumaczył sąd, w tym przypadku, odmiennie niż przy osobowych samochodach służbowych, sposób ich wykorzystywania (tzn. na cele serwisu) nie wiązał się bowiem z istotnym ryzykiem przeznaczenia tych aut do zaspokajania również prywatnych potrzeb pracowników.

Ponownie rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił stanowisko NSA. Sąd zgodził się ze spółką, że działanie polegające na wykorzystywaniu samochodów na cele serwisu służy wspieraniu ich sprzedaży. W tym przypadku taki cel uzasadnia istnienie bezpośredniego i ścisłego związku z prowadzoną działalnością handlową w zakresie sprzedaży tych właśnie pojazdów. W konsekwencji WSA potwierdził, że fakt wykorzystywania samochodów jako czasowo zastępcze nie powoduje utraty charakteru tych pojazdów jako przeznaczonych do dalszego zbycia.

Ostatecznie sąd potwierdził, że spółka miała pełne prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodów osobowych czasowo wypożyczanych klientom prowadzonego przez nią serwisu, w tym także od zakupu paliwa. W pozostałym zakresie podtrzymał stanowisko niekorzystne dla firmy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 lutego 2017 r. (I SA/Kr 22/17). ©?

Komentarz eksperta

Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Komentowany wyrok jest kolejnym z wielu orzeczeń, dotyczących prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odsprzedaży tych samochodów. Warto zwrócić uwagę, że linia orzecznicza kładzie nacisk na cel wprowadzenia przez ustawodawcę ograniczenia w prawie do odliczenia naliczonego VAT przy zakupie takich pojazdów oraz towarów i usług związanych z ich eksploatacją. Jak wskazuje sąd, w zakresie, w jakim występuje ryzyko wykorzystywania pojazdów również dla celów prywatnych pracowników, podatnikowi nie powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT. Zdaniem sądu nie można również przyjąć, że ustawodawca tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi, przyznawał mu de facto przywilej w porównaniu z innymi podatnikami, którzy kupują samochody osobowe dla celów służbowych swoich pracowników lub właścicieli.

Taka argumentacja może jednak budzić wątpliwości. Celem ustawodawcy było wprawdzie ograniczenie prawa do odliczenia w takim zakresie, w jakim samochód mógł być wykorzystywany w działalności gospodarczej oraz poza nią, niemniej, w określonym zakresie ustawodawca zastrzegł wyjątki od powyższej zasady. Dotyczyły one określonych typów pojazdów lub określonego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Można argumentować, że ustawodawca przyjął w tym względzie stanowisko, iż w tych sytuacjach ryzyko wykorzystania pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza jest na tyle niskie, że może zostać pominięte. Jeżeli celem ustawodawcy było wprowadzenie szczególnych zasad odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży lub świadczenia usług serwisu samochodowego, to powinien jednoznacznie wskazać to w treści przepisów. Szczegółowa regulacja w tym zakresiee istnieje w aktualnie obowiązującym art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast ówczesne przepisy ustawy o VAT oraz przepisów ją nowelizujących odwoływały się do pojęcia „przedmiotu działalności gospodarczej podatnika w zakresie odsprzedaży tych pojazdów", co jest pojęciem szerszym. Nie jest więc wykluczone, że kolejne, analogiczne sprawy będą przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA