fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kto odliczy VAT zapłacony przy imporcie

Fotolia.com
Jeśli wartość zaimportowanych komponentów nie stanowi części kosztów składających się na wynagrodzenie dla spółki za usługi montażu finalnego produktu, to nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego od importu.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2019 r. (0115-KDIT1-3.4012.822.2018.2.BJ).

Spółka spytała w trybie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towarów (komponentów), które wykorzystuje w procesie produkcji. Komponenty są nabywane spoza UE przez spółkę matkę z siedzibą poza UE i przywożone do Polski, gdzie realizowana jest odprawa celna. Spółka córka z siedzibą w Polsce, która jest wskazana w dokumencie SAD jako odbiorca komponentów, dokonuje zgłoszenia celnego oraz uiszcza z tytułu importu należne cło i VAT. Spółka montuje gotowy produkt wykorzystując zaimportowane towary (komponenty). Właścicielem komponentów i produktu gotowego pozostaje nieunijna spółka matka, a unijna spółka córka fakturuje ją wyłącznie za wykonaną usługę montażu. Koszt komponentów nie jest wliczany w cenę wyświadczonych usług. W ocenie polskiej spółki, ma ona prawo do odliczenia VAT od zaimportowanych towarów (komponentów), ponieważ została wskazana w dokumencie SAD, zapłaciła należności celno-podatkowe, a w szczególności - zaimportowane towary są niezbędne do procesu produkcji.

Odmiennego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zauważył, że fakt, iż spółka była zobowiązana do zapłaty podatku należnego z tytułu importu komponentów nie oznacza jeszcze, że przysługuje jej w tym zakresie prawo do odliczenia VAT. Zapłata należności celnych i importowych jest jedynie realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie organ podkreślił, że spółka mogłaby odliczyć VAT z tytułu importu, jeśli zaimportowany towar byłby wykorzystany przez nią na potrzeby czynności opodatkowanych (w myśl art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 8 ustawy o VAT). Jednocześnie, powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 czerwca 2015 r. w sprawie C-187/14 DSV Road, dodał, że byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby koszt towarów przywiezionych spoza UE został wliczony przez spółkę w cenę dostarczonych towarów lub świadczonych usług. Samo świadczenie usług związanych z importem towarów czy usług na powierzonych przez spółkę matkę towarach, nie jest w ocenie organu tożsame z wykorzystaniem importowanych towarów do czynności opodatkowanych. Skoro w przypadku spółki wartość importowanych komponentów nie stanowi części kosztów składających się na wynagrodzenie spółki z tytułu świadczonych usług montażu, to spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów.

komentarz eksperta

Dominika Kłopotowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Niewątpliwie stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpisuje się w aktualną linię interpretacyjną organów podatkowych, która pozostaje pod silnym wpływem orzeczenia w sprawie DSV (duńskiego przewoźnika, który w ramach prowadzonej działalności dokonywał odpraw celnych). DSV nie był właścicielem przewożonych towarów, a ich wartość nie była włączana do ceny fakturowanej na nabywców. Trybunał orzekł, że w takiej sytuacji DSV nie może odliczyć VAT zapłaconego przy odprawie celnej. Według dyrektywy VAT, prawo do odliczenia powstanie, jeśli zaimportowane towary będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby transakcji opodatkowanych. Przy czym przesłanka ta będzie spełniona jedynie wówczas, gdy „koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku zostanie włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej" (por. wyrok z 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08 SKF oraz wyrok z 16 lutego 2012 r. w sprawie C-118/11).

W istocie rozstrzygnięcie w sprawie DSV precyzuje, kiedy zaistnieje związek VAT zapłaconego przy imporcie towarów z czynnościami opodatkowanymi podatnika. Przed wyrokiem Trybunału organy podatkowe za wystarczające uznawały, jeśli taki związek zaistnieje z całością działalności gospodarczej podatnika. Nie podkreślały wagi każdorazowego badania, czy wartość zaimportowanych towarów będzie elementem cenotwórczym dostarczanych przez podatnika towarów lub świadczonych usług. Obecnie organy w sposób wyraźny akcentują taką konieczność, odróżniając wyraźnie koszt towaru (który jest podstawą do naliczenia VAT importowego) od kosztu obsługi importu. Nakazują tym samym weryfikować czy zaimportowany towar będzie faktycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej podatnika, czy może jednak w działalności jego klienta, na rzecz którego podatnik świadczy jedynie usługi powiązane z importowanym towarem.

Mając to na uwadze, organy podatkowe od kilku lat odmawiają prawa do odliczenia VAT zapłaconego przy imporcie przez podmiot niebędący właścicielem towarów (np. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., 0114-KDIP1-2.4012.18.2017.2.KT i z 24 sierpnia 2017 r., 0112-KDIL1-3.4012.215.2017.2.PR). W podobny sposób orzekł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (por. wyroki: z 28 marca 2017 r., III SA/Gl 183/17 i z 11 lipca 2017 r., III SA/Gl 457/17).

Niekorzystne rozstrzygnięcia zapadają we wszystkich sprawach, w których włączanie kosztu zaimportowanego towaru do ceny wynagrodzenia za świadczone usługi nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Jest tak m.in. w przypadku przewoźników, agencji celnych, czy – podobnie jak w komentowanej sprawie – podmiotów importujących towary w związku ze świadczeniem usług na powierzonych towarach.

Niewątpliwie w tych ostatnich przypadkach odmowa prawa do odliczenia VAT zapłaconego przy imporcie nabiera szczególnego znaczenia, gdyż nieodliczony VAT stanie się faktycznym ciężarem ekonomicznym usługodawcy. Istotne jest zatem, aby podmioty, które nie są właścicielami sprowadzanych towarów, każdorazowo badały, czy wartość zaimportowanych towarów zostanie ostatecznie włączona do podstawy opodatkowania realizowanych przez nich transakcji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA