fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak rozliczyć VAT od opakowań zwrotnych

123RF
Przedsiębiorca, który sprzedaje towary w zwrotnych butelkach czy skrzynkach, nie wlicza do podstawy opodatkowania pobieranej za nie kaucji. Wydania tych pojemników nie powinien dokumentować fakturą.

Bez wpływu na podstawę opodatkowania

- Jestem producentem napojów gazowanych. Sprzedaję napoje w opakowaniach zwrotnych (butelki, skrzynki). Czy do podstawy opodatkowania sprzedanego towaru należy wliczyć wartość opakowania zwrotnego, jeżeli towar został sprzedany w tym opakowaniu i została za nie pobrana kaucja?

Nie. Stosownie do art. 29a ust. 11 ustawy o VAT, do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. Celem art. 29a ust. 11 ustawy o VAT jest uproszczenie rozliczeń w zakresie obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Do podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów (napoje) nie powinien Pan zatem wliczać kaucji pobieranych za opakowania. Dotyczy to także kaucji określonych w umowie dotyczącej dostawy towarów.

Gdy kontrahent nie oddał

- Jak powinien postąpić podatnik w sytuacji, gdy kontrahent nie zwróci opakowania zwrotnego, za które została pobrana kaucja?

W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania (jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając za nie kaucję lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru), stosownie do art. 29a ust. 12 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:

1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania – jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

W przypadku niezwrócenia przez kontrahenta w terminie kaucjonowanych opakowań zwrotnych sprzedawca jest zatem zobowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT). Dotyczy to m.in. niezwróconych opakowań zwrotnych. Termin tego podwyższenia zależy od tego, czy w umowie został określony termin zwrotu tych opakowań.

Przykład:

Spółka sprzedała 1 marca 2018 r. towary w opakowaniach zwrotnych pobierając kaucje za wydane opakowania zwrotne.

Wariant I: umowa nie określa terminu na zwrot opakowań – aby nie trzeba było opodatkowywać tych opakowań, powinny one być zwrócone najpóźniej 30 kwietnia 2018 r.,

Wariant II: umowa przewiduje 30-dniowy termin na zwrot opakowań – aby nie trzeba było opodatkowywać tych opakowań, powinny one być zwrócone najpóźniej 31 marca 2018 r., w przypadku niezwrócenia opakowań w tym terminie podstawę opodatkowania należy podwyższyć 1 kwietnia 2018 r.

Wariant III: umowa przewiduje roczny termin na zwrot opakowań – aby nie trzeba było opodatkowywać tych opakowań, powinny one być zwrócone najpóźniej 1 marca 2019 r.; w przypadku niezwrócenia opakowań w tym terminie podstawę opodatkowania należy podwyższyć 2 marca 2019 r.

Korekta czy odrębny dokument

- Czy w przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w terminie przez kontrahenta sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą podwyższającą wartość towarów sprzedanych w opakowaniach? A może powinien wystawić odrębną fakturę na te opakowania zwrotne?

Niestety jest problematyczne, czy w przypadku niezwrócenia w terminie opakowania zwrotnego sprzedawca powinien wystawić z tego tytułu fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż towarów dostarczonych w (na) tych opakowaniach, czy fakturę dokumentującą te opakowania zwrotne.

Na podstawie art. 29a ust. 12 ustawy o VAT można wyciągnąć wniosek, że sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą, gdyż podwyższa się podstawę opodatkowania. Pogląd taki podzielają niektóre organy podatkowe (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2014 r., IPPP2/443-693/14-2/AO).

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż:

1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Pogląd, że w przypadku niezwrócenia w odpowiednim terminie opakowań zwrotnych, podatnik powinien podwyższyć, o wartość opakowań, podstawę opodatkowania z tytułu tej dostawy, dokumentując tą czynność wystawieniem stosownej faktury, zaprezentował minister finansów w interpretacji z 10 października 2016 r. (PT8.8101.170.2016/WCX). Interpretacją tą minister zmienił interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lutego 2016 r. (ILPP5/4512-1-268/15-2/AK), w której zaprezentowano pogląd, że zwrot opakowań powinien być udokumentowany fakturą korygującą, gdyż brak jest podstaw do wystawienia faktur dokumentujących odrębną, niezależną czynność – dostawę opakowań zwrotnych.

Na zadane pytanie trudno jest zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Nabywca odliczy podatek z faktury za butelki i palety

- Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, a nabyte w (na) opakowaniach zwrotnych towary służyły do działalności opodatkowanej. Czy z faktury dokumentującej niezwrócone w terminie opakowania zwrotne spółka może odliczyć podatek naliczony?

Tak. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Skoro nabyte w opakowaniach zwrotnych towary służyły do działalność opodatkowanej VAT, a spółka jest podatnikiem VAT czynnym, to także z faktury dokumentującej niezwrócone opakowania zwrotne dotyczące tych towarów podatnik może odliczyć podatek naliczony na zasadach ogólnych (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lutego 2016 r., ILPP5/4512-1-268/15-2/AK).

Ważne! Wydanie opakowań zwrotnych za kaucją nie jest dokumentowane fakturą (zob. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 lipca 2015 r., ILPP4/4512-1-136/15-2/BA).

podstawa prawna: art. 29a ust. 6, 11 i 12, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 106i ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 92 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L z 2006 r. nr 347/1 ze zm.)

Rozliczenie kosztów opakowań zwrotnych według dyrektywy

Stosownie do art. 92 dyrektywy 2006/112/WE, w przypadku kosztów opakowań zwrotnych, państwa członkowskie mogą przyjąć jeden z następujących środków:

a) wyłączyć je z podstawy opodatkowania, podejmując niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, jeśli opakowania nie zostaną zwrócone;

b) włączyć je do podstawy opodatkowania, podejmując niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, jeśli opakowania zostaną zwrócone.

Państwa członkowskie UE dostały zatem wybór jak opodatkować koszty opakowań zwrotnych. Polska wybrała pierwsze rozwiązanie, tj. zasadniczo wyłączyła je z podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA