fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy faktura bez daty potwierdza koszt podatkowy?

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Dokument na zakup reklamy na portalu społecznościowym nie jest podstawą wpisania wydatku w podatkowej księdze, jeśli nie zawiera daty wystawienia. Nie ma znaczenia, że informacje o terminach rozliczeń między stronami są dostępne na portalu.

- Przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności kupuje usługę reklamową na portalu społecznościowym. Polega ona na tym, że portal wyświetla na stronach www reklamy kontekstowe w postaci tekstów, bannerów oraz wideo. Za wykonane usługi reklamowe przedsiębiorca samodzielnie generuje fakturę, pobierając ją ze specjalnej strony portalu. Nie ma tam możliwości wpisania samodzielnie daty wystawienia, jak również nie jest ona automatycznie generowana na pobranym dokumencie. Na fakturze widnieje tylko data płatności, metoda płatności oraz identyfikator płatności, który umożliwia sprawdzenie za co została naliczona opłata, a z informacji na portalu wynika, że faktura jest wystawiana w danym miesiącu w dniu rozliczenia, który jest ostatnim dniem miesiąca. Czy te wydatki na reklamę przedsiębiorca może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (prowadzonej metodą kasową) i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, jeśli na wystawionej przez portal fakturze nie ma daty jej wystawienia? – pyta właścicielka biura rachunkowego.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika był dla niego kosztem uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (kosztem uzyskania przychodu podatnika nie są wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż on sam),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Szczegóły w rozporządzeniu

Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe warunki jakie musi spełniać dokument, aby mógł być podstawą wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Obowiązkowy element

Regulacje dotyczące tego, co powinna zawierać faktura, znajdują się zawarte w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wynika z nich, że faktura powinna zawierać m. in. datę wystawienia (zob. art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Ta pozycja faktury jest wskazana wprost, co oznacza, że faktura bezwzględnie powinna zawierać w swojej treści datę wystawienia dokumentu.

Wątpliwości opisane w pytaniu dotyczą tego, czy posiadana przez podatnika faktura – bez wskazanej na niej daty jej wystawienia – może być podstawą do ujęcia wydatku na nabycie usługi reklamy na portalu społecznościowym jako kosztu uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z tym, że posiadana przez przedsiębiorcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera daty jej wystawienia to nie ma on prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów. Data wystawienia, faktury VAT jest jej obowiązkowym elementem. Zestawiając przepisy rozporządzenia i ustawy o VAT w tym zakresie należy uznać, że faktura niezawierająca daty wystawienia nie spełnia wymogu uznania jej za dowód księgowy będący podstawą w wpisu kosztu w pkpir. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 lutego 2018 r. (0114-KDIP3-1.4011.451.2017. 1.ES). ?

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728)

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Zdaniem autora

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Gdy faktura rzetelnie dokumentuje faktyczny przebieg transakcji gospodarczej, to wydaje się, że dyskwalifikacja takiego dokumentu jako potwierdzającego ujęcie kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wyłącznie z powodu braku daty jej wystawienia jest podejściem bardzo restrykcyjnym. W kolumnie 2 podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). W analizowanej sprawie nie będzie to data wystawienia faktury lecz data wykonania nabytej usługi reklamy. Na tej podstawie można byłoby twierdzić, że wskazana wadliwość faktury nie powinna mieć znaczenia dla ujęcia na jej podstawie wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztu podatkowego. Jednak z uwagi na podejście organów podatkowych jest to postępowanie obarczone ryzykiem zakwestionowania przez fiskusa.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA