fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy wycofanie środka trwałego z działalności podlega VAT

123RF
Osoba fizyczna (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości własnych.

W 2012 r. przedsiębiorca nabył halę magazynową, którą zaadoptował dla potrzeb działalności gospodarczej i wprowadził do ewidencji środków trwałych. Od zakupu nieruchomości i kosztów związanych z adaptacją odliczył w całości VAT. Przedsiębiorca planuje wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej. Zakupioną halę zamierza wycofać z majątku firmy przed aportem, przekazać na cele osobiste i przeznaczyć pod wynajem dla spółki komandytowej. Wynajem nieruchomości będzie mieć charakter prywatny, ciągły, służący celom zarobkowym. Przedsiębiorca nadal pozostanie podatnikiem VAT czynnym. Czy wycofanie hali magazynowej z majątku działalności gospodarczej i przekazanie jej do majątku osobistego podatnika w celu wynajmu prywatnego wymaga zapłaty VAT na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT?

Odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Przedsiębiorca zamierza wynajmować wycofaną z działalności nieruchomość – halę w ramach tzw. najmu prywatnego i pozostać czynnym podatnikiem VAT. Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy jest prowadzony w działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o PIT (tzw. najem prywatny). Przedsiębiorca ma zamiar dalej wynajmować halę w ramach tzw. najmu prywatnego, więc nie będzie miał tu zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Nie nastąpi bowiem dostawa towaru na cele osobiste przedsiębiorcy. (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., 0112-KDIL2-2.4012.495.2017.1.JK).

Przedsiębiorca nie będzie miał także obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy o VAT, w odniesieniu do składników majątkowych, mających być przedmiotem planowanego najmu, ponieważ:

- przekazanie hali z działalności gospodarczej do majątku przedsiębiorcy celem jej wynajmu nie będzie stanowiło zmiany w sposobie jej wykorzystania, w szczególności nie będzie stanowiło czynności zwolnionej od VAT;

- hala magazynowa nadal będzie przez przedsiębiorcę wykorzystywana do działalności gospodarczej – do czynności opodatkowanych,. tj. wynajmu.

Nie nastąpi więc zmiana przeznaczenia hali magazynowej, a tylko taka sytuacja wymaga korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1–8 ustawy o VAT (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., 0112-KDIL2-2.4012.496.2017.1.JK).

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA