fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaki kurs waluty będzie właściwy przy korekcie faktury VAT

Adobe Stock
Poprawiając błąd w podstawie opodatkowania na fakturze w euro, w wystawionej fakturze korygującej spółka powinna przyjąć historyczny kurs waluty, zastosowany w pierwotnym dokumencie.

- Spółka wystawia faktury w walutach obcych. Do przeliczenia kwot podstaw opodatkowania oraz kwot podatku należnego stosuje kursy średnie NBP. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy w wyniku pomyłki kwota podstawy opodatkowania lub kwota podatku bywa zawyżona albo zaniżona. W konsekwencji, spółka musi wystawić fakturę korygującą. Według jakiego kursu powinna przeliczać dla celów VAT kwoty wynikające z faktur korygujących, wystawianych w celu naprawienia pomyłek? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jeśli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przelicza się je na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Waluty inne niż euro przelicza się wtedy z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przelicza się je na złote według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis art. 31a ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT stosuje się odpowiednio (art. 31a ust. 2 ustawy o VAT).

Do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, jeśli mamy do czynienia z „pierwotną przyczyną korekty". Innymi słowy – gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej. Korekta ma wtedy na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2018 r., 0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW).

Spółka stosuje do przeliczenia kwot wykazanych na fakturach pierwotnych kursy średnie NBP. Wystawiając fakturę korygującą w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku czy to na plus, czy to na minus, do przeliczenia kwot (podstawy opodatkowania lub podatku) wykazanych na fakturze korygującej powinna zastosować historyczny (tj. użyty do przeliczenia tych kwot w fakturze pierwotnej) kurs średni danej waluty.

Przykład

21 stycznia 2019 r. Spółka wystawiła fakturę korygującą na minus z tytułu pomyłki w podstawie opodatkowania (z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). Obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy wewnątrzwspólnotowej powstał 12 grudnia 2018 r. (tj. w dacie wystawienia faktury pierwotnej). Dostawa została zafakturowana w euro. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej (euro) na fakturze pierwotnej spółka zastosowała kurs średni NBP euro z 11 grudnia 2018 r. (tj. z dania powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, który powstał w dacie wystawienia faktury dokumentującej tę dostawę). Zatem do kwot korekty podstawy opodatkowania w fakturze korygującej wystawionej 21 stycznia 2019 r. spółka powinna zastosować kurs średni euro NBP z 11 grudnia 2018 r., tj. taki sam jak do przeliczenia podstawy opodatkowania tej dostawy w fakturze pierwotnej. ?

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA