fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sąd rozszerzył listę wyrobów objętych pakietem paliwowym

Fotorzepa, Bartek Sadowski
Gaz płynny LPG co do zasady jest paliwem silnikowym niezależnie od tego, czy może być wykorzystywany przez ostatecznego odbiorcę do zasilania silników spalinowych, czy do innych celów opałowych lub grzewczych. W związku z tym jego wewnątrzwspólnotowe nabycie objęte jest obowiązkiem rozliczenia VAT w przyśpieszonym trybie.

Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 18 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 1728/17).

Działalność gospodarcza wnioskodawcy obejmuje hurtową i detaliczną sprzedaż skroplonego gazu płynnego LPG. LPG nabywany jest zarówno od podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Przy przemieszczeniu z terytorium UE, LPG jest transportowany ze składu podatkowego znajdującego się w innym kraju członkowskim do składu podatkowego spółki znajdującego się w Polsce w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. W niektórych przypadkach wewnątrzwspólnotowe nabycie LPG jest dokonywane przez spółkę (jako podmiot prowadzący skład podatkowy) na rzecz podmiotu trzeciego. W związku z tym spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy jest ona zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia VAT jako płatnik na podstawie art. 17a ustawy o VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego LPG wykorzystywanego zasadniczo do celów opałowych, jeśli gaz LPG znajdujący się w składzie podatkowym nie jest własnością spółki. Spytała także, czy nabycie płynnego gazu podlega opodatkowaniu na podstawie art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w sytuacji, gdy gaz LPG znajdujący się w składzie podatkowym jest własnością spółki. Podatnik wskazywał na szeroki zakres zastosowania płynnego gazu. Jego zdaniem LPG nie jest paliwem silnikowym, a w konsekwencji odpowiedzi na postawione pytania powinny być negatywne.

Organ podatkowy nie zgodził się z tak przedstawionym stanowiskiem i stwierdził, że niezależnie od tego, czy gaz płynny LPG pozostaje własnością zlecającego usługę składowania w składzie podatkowym wnioskodawcy, czy gaz ten pozostaje własnością spółki, to z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu płynnego LPG ciąży na wnioskodawcy obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 17a ustawy o VAT.

Podatnik wniósł skargę na tę interpretację do WSA w Warszawie, jednak sąd przyznał rację organowi. Zdaniem sądu, w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 17a ustawy o VAT, zgodnie z którym płatnikiem jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zdaniem sądu, okoliczność, że ustawodawca w art. 103 ust. 5a określa zakres obowiązku ustalonego tym przepisem przez odwołanie się do ustawy – Prawo energetyczne i do wynikającego z niej obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami silnikowymi, jest wystarczającą przesłanką do uznania, że pojęcie paliw silnikowych, należy definiować w taki sposób, w jaki definiowanie jest ono w ww. ustawie. Oznacza to, że LPG jest paliwem silnikowym, niezależnie od tego, czy może być wykorzystywany przez ostatecznego odbiorcę do zasilania silników spalinowych, czy do innych celów opałowych lub grzewczych. Tym samym, jego wewnątrzwspólnotowe nabycie objęte jest obowiązkiem ustanowionym w art. 17a i art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

—Paulina Rosłon, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte

Komentarz eksperta

Filip Mudyna, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

WSA w Warszawie podjął się zdefiniowania pojęcia „paliwa silnikowe" na potrzeby art. 103 ust. 5a i art. 17a ustawy o VAT, stanowiących część wprowadzonego w 2016 roku „Pakietu paliwowego". Odchodząc od dotychczasowej, korzystnej dla podatników, linii orzeczniczej, warszawski sąd stworzył warunki do potencjalnego rozszerzenia listy wyrobów objętych przepisami pakietu, co może wpłynąć na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców z wielu branż.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i podlegających obowiązkom koncesyjnym wynikającym z ustawy – Prawo energetyczne, jest zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu tego nabycia w przyspieszonym terminie pięciu dni. Zgodnie natomiast z art. 17a ustawy o VAT, płatnikiem podatku jest zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy, jeżeli dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz podmiotów wymienionych w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy akcyzowej.

Dotychczasowa linia orzecznicza, zbudowana m.in. na bazie orzeczeń WSA w Szczecinie z 17 maja 2017 r. (I SA/Sz 262/17) oraz WSA w Łodzi z 11 lipca 2017 r. (I SA/Łd 374/17), charakteryzowała się zawężającą wykładnią przywołanych przepisów. Sądy wskazywały, że brzmienie art. 103 ust. 5a ustawy o VAT odsyła do definicji paliw silnikowych zawartej w art. 86 ust. 2 ustawy akcyzowej. Paliwami silnikowymi były więc wyłącznie wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Samo pojęcie „przeznaczenie" interpretowano subiektywnie: paliwem silnikowym były, w ocenie sądów, tylko te wyroby, które faktycznie nabywano z zamiarem wykorzystania do napędu silników.

Jak wynika z ustnego uzasadnienia komentowanego wyroku, WSA w Warszawie odstąpił od dotychczasowej wykładni. W ocenie sądu, art. 103 ust. 5a ustawy o VAT nie odsyła do definicji paliw silnikowych zawartej w ustawie akcyzowej, ale do definicji paliw ciekłych ujętej w art. 3 ust. 3b ustawy - Prawo energetyczne. Zdaniem sądu, interpretacja taka wynika z samej konstrukcji art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Zauważmy, że definicja zawarta w prawie energetycznym różni się w zasadniczy sposób od definicji akcyzowej. Po pierwsze, odnosi się ona nie tyle do paliw silnikowych, co do paliw ciekłych. Po drugie, ma obiektywny charakter i nie bierze pod uwagę przeznaczenia danego wyrobu. Artykuł 3 ust. 3b prawa energetycznego przedstawia jedynie listę „ciekłych nośników energii", takich jak LPG czy oleje napędowe, które uznaje się za paliwa ciekłe.

Jeżeli przedstawiona przez WSA w Warszawie wykładnia się utrzyma, to może ona doprowadzić do objęcia regulacjami pakietu paliwowego wielu wyro- bów, które w świetle dotychczasowego orzecznictwa znajdowały się poza ich zakresem. Administracja skarbowa uzna to zapewne za krok w kierunku uszczelnienia przepisów pakietu paliwowego. Trzeba jednak pamiętać, że może odbyć się to kosztem wielu przedsiębiorstw, które w ogóle nie zajmują się obrotem paliwami silnikowymi. Wśród nich mogą znaleźć się, na przykład, przedsiębiorcy nabywający wewnątrzwspólnotowo gaz LPG przeznaczony do celów grzewczych lub do wykorzystania jako składnik w procesach produkcyjnych, a także podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo olej napędowy z przeznaczeniem do wyrobu oleju smarowego. W myśl omawianego wyroku, podmioty takie mogą być zmuszone do rozliczania VAT z tytułu tych nabyć w przyspieszonym trybie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA