VAT

Od 2018 roku JPK_VAT także dla mikroprzedsiębiorców

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Za okresy od 1 stycznia br. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą przesyłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o prowadzonej ewidencji w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Od 1 lipca 2016 r. dla podatników VAT czynnych prowadzących ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych został wprowadzony obowiązek przesyłania danych z ewidencji sprzedaży i zakupu w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), bez wezwania ze strony organu podatkowego.

Stosownie do art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (do 28 lutego 2017 r. – ministrowi finansów) informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Informacje przekazuje się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw(DzU z 2016 r., poz. 846) obowiązku przesyłania JPK_VAT nie mieli za miesiące:

- od lipca do grudnia 2016 r. - mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. – mikroprzedsiębiorcy (>patrz ramka) w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie interpretacji ogólnej ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. (PK4.8012. 55.2016) te przejściowe zwolnienia z obowiązku przesyłania JPK_VAT należało stosować odpowiednio do podatników niemających statusu przedsiębiorcy.

Zatem począwszy od okresu za styczeń 2018 r. także podatnicy VAT czynni posiadający status podatnika VAT czynnego muszą przesyłać informacje JPK_VAT do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Z uwagi na zmiany w ustawie o VAT nakładające od 1 stycznia 2018 r. wymóg prowadzenia ewidencji przez podatnika VAT czynnego wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (zob. art. 109 ust. 8a ustawy o VAT), w praktyce za okresy od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni muszą przesyłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje JPK_VAT. Obowiązek ten nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.

Za okresy od 1 stycznia 2018 r. podatnicy składają JPK_VAT zgodnie ze strukturą JPK_VAT(3). Natomiast JPK_VAT za grudzień 2017 r, który należy złożyć do 25 stycznia 2018 r., składa się na poprzedniej strukturze JPK_VAT(2).

Uwaga! Informacje JPK_VAT przesyła się zawsze za okresy miesięczne, niezależnie od tego, czy podatnik składa deklaracje miesięczne (VAT-7), czy kwartalne (VAT-7K).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

podstawa prawna: art. 109 ust. 3 i 8a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 104, art. 107 i art. 109 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Kto jest przedsiębiorcą mikro

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL