fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: o tym, gdzie opodatkować transport, decyduje siedziba nabywcy

Fotolia.com
Miejsce świadczenia usług transportowych na rzecz unijnych podatników, nawet tych niezarejestrowanych dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustala się na zasadach ogólnych.

Spółka (podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE) świadczy usługi transportu towarów m.in. na rzecz podmiotów posiadających siedzibę w państwach członkowskich UE i prowadzących w państwie siedziby działalność gospodarczą. Zdarzają się sytuacje, że unijni kontrahenci są w państwach siedziby podatnikami VAT, ale nie są zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE), więc nie figurują w systemie VIES. Czy miejscem świadczenia przez spółkę usług transportowych dla takich firm jest państwo siedziby nabywcy usługi? – pyta czytelnik.

Zgodnie z tzw. zasadą terytorialności (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 2 pkt 1 ustawy o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, tj. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia VAT istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy usługa podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, czy nie. Spółka świadczy usługi transportowe na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, tj. podatników VAT z innych państw UE, a zatem na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, który definiuje podatnika na potrzeby przepisów o miejscu świadczeniu usług.

Miejscem świadczenia usług (z zastrzeżeniem art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT) w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest:

? miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 ustawy o VAT), ewentualnie

? stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 2 ustawy o VAT).

Zatem, co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy. Jeśli jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Istota problemu sprowadza się do ustalenia, czy miejscem świadczenia przez spółkę usług transportu towarów na rzecz unijnych kontrahentów (podatników) prowadzących działalność gospodarczą, posiadających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale niezarejestrowanych dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE) jest państwo siedziby nabywcy usługi.

Spółka świadczy usługi transportu towarów na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Nie znajdą tu zastosowania przepisy art. 28f ust. 1a ustawy o VAT, gdyż usługi te są świadczone na rzecz podatników, mających siedziby działalności gospodarczej w innych państwach UE, a nie na terytorium kraju ani w państwach trzecich. Tym bardziej nie znajdą zastosowania pozostałe szczególne przypadki ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników (zob. art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT), gdyż w ogóle nie dotyczą one usług transportu towarów. Oznacza to, że miejsce świadczenia przedmiotowych usług transportu towarów na rzecz podatników mających siedzibę w innych państwach UE należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, czyli w miejscu, w którym usługobiorcy (będący podatnikami) posiadają siedzibę działalności gospodarczej. Nawet jeśli nie zarejestrowali się oni dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a co za tym idzie nie figurują w systemie VIES (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2018 r., 0114-KDIP1- -2.4012.28.2018.1.JŻ).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Podstawa prawna:ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA