fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Eksporter usług łatwiej odzyska VAT

123RF
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca eksportujący usługi otrzyma zwrot podatku od towarów i usług z urzędu skarbowego jedynie na podstawie deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Umotywowany wniosek nie jest już potrzebny.

Do 31 grudnia 2018 r. urząd skarbowy zwracał podatek naliczony:

- podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej,

- podatnikom niewykonującym w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (czyli czynności poza terytorium kraju, w przypadku których kwota podatku mogłaby być odliczona, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju).

Zwrot następował wyłącznie na umotywowany wniosek podatnika składany łącznie z deklaracją VAT-7 albo VAT-7K.

Także różnica podatku w przyspieszonym terminie 25 dni była zwracana na rachunek bankowy (lub rachunek SKOK) wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym na wniosek podatnika składany wraz z deklaracją podatkową VAT-7 lub VAT-7K (art. 87 ust. 5 i 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca ub.r.).

Uproszczenia dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca odstąpił od wymagania odrębnego składania (wraz z deklaracją) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji: „(...) Składanie odrębnego wniosku jest zbyteczne, bo samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu może być potraktowane jak wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu. Ewentualna weryfikacja zasadności zwrotu wymaga (również w przypadku złożenia odrębnego wniosku) i tak podjęcia czynności sprawdzających lub kontroli. (...)".

Pozostałe warunki bez zmian

Pozostałe warunki konieczne do ubiegania się w tych przypadkach o zwrot podatku (przyspieszony zwrot podatku) nie zmieniły się.

Stosownie zatem do art. 87 ust. 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego w terminie 60 dni.

Uwaga! Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego , także gdy importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (zob. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT).

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (czyli czynności poza terytorium kraju, w przypadku których kwota podatku mogłaby być odliczona, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju), podatnikowi przysługuje zwrot podatku w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy zwraca podatek w terminie 60 dni. Warunkiem jest jednak złożenie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego.

Przy czym, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju, kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 19 ustawy o VAT).

Uwaga! W art. 87 ust. 5a ustawy o VAT nowe brzmienie otrzymało jedynie zdanie pierwsze. Pozostałe dwa zdanie tego ustępu nie zmieniły się. Aby zatem uzyskać zwrot w terminie 60 dni (pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego), nadal trzeba będzie złożyć pisemny wniosek.

Kiedy 25 dni

Z kolei, w art. 87 ust. 6 nowe brzmienie otrzymało jedynie wprowadzenie do wyliczenia. Przesłanki do ubiegania się o przyspieszony 25-dniowy zwrot oraz przypadki, kiedy urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu, nie zmieniły się. Stosownie do znowelizowanego art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku do zwrotu, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym rachunku bankowego podatnika w banku albo SKOK,

b) innych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 tys. zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego albo rachunku w SKOK,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Według dotychczasowych reguł

W pozostałym zakresie zasady zwrotu różnicy VAT przez urząd skarbowy nie zmieniły się. W szczególności dotyczy to zwrotu podstawowego, tj. w terminie 60 dni na rachunek bankowy (lub rachunek SKOK) wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz zasady przedłużanie terminu tego zwrotu (zob. art. 87 ust. 2–4f i 10a ustawy o VAT), zwrotu na rachunek VAT (zob. art. 87 ust. 6a i 6b ustawy o VAT), zasad oprocentowania podatku niezwróconego przez urząd skarbowy w obowiązujących terminach (zob. art. 87 ust. 7 ustawy o VAT).

Utrzymana jest także zasada, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zob. art. 87 ust. 1 ustawy o VAT).

Ubiegły rok jeszcze na starych zasadach

Podsumowując, od 1 stycznia 2019 r. pisemny wniosek o zwrot podatku składany łącznie z deklaracją VAT-7 lub VAT-7K będzie wymagany w przypadku podatnika, który nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (czyli czynności poza terytorium kraju, w przypadku których kwota podatku mogłaby być odliczona, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju), a chciałby otrzymać ten zwrot w terminie 60 dni. W pozostałych przypadkach podatnicy ubiegający się o zwrot podatku nie muszą składać odrębnego wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że wnioski te są jeszcze wymagane za grudzień lub za IV kwartał 2018 r.

- Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 20 pkt 1 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU z 2018 r, poz. 2244)

podstawa prawna: art. 20 pkt 1 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU z 2018 r, poz. 2244)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA