fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Gmina nie odliczy VAT przy użyciu struktury powierzchni

123RF
W odniesieniu do zakupów związanych inwestycją, których nie można bezpośrednio przypisać do sprzedaży opodatkowanej albo zwolnionej, wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem proporcji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 13 września 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.283. 2018.1.AKR) rozstrzygnął kwestię zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową budynku socjalno-usługowego. W omawianej sprawie gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, zrealizowała inwestycję polegającą na budowie wielofunkcyjnego budynku składającego się z części użytkowej i mieszkalnej o całkowitej powierzchni bliskiej 700 m.kw.

Czytaj też:

Na budowę części związanej z lokalami socjalnymi gmina otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina jest właścicielem całego budynku. Część użytkowa zajmuje w przybliżeniu 40 proc. powierzchni całego budynku. Znajduje się w niej sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym, higieniczno-sanitarnym oraz szatnią. Sala widowiskowa ma zasadniczo służyć do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, wydarzeń i spotkań. Część użytkowa budynku będzie przedmiotem odpłatnej dzierżawy na rzecz Ośrodka Promocji Gminy (OPG), który jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. OPG będzie pełnił funkcję operatora części użytkowej obiektu. Gmina będzie wystawiać faktury na OPG z tytułu dzierżawy. Pozostałą część budynku zajmują lokale mieszkalne oraz części wspólne (np. korytarze). Lokale mieszkalne będą odpłatnie udostępniane przez gminę na podstawie umów najmu. Z tytułu świadczonych usług najmu mieszkańcy będą otrzymywali faktury ze zwolnieniem z VAT. W związku z tym cała powierzchnia budynku będzie wykorzystywana przez gminę do wykonywania działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji zostały udokumentowane fakturami. Nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków związanych z budową i wyposażeniem budynku wyłącznie do części użytkowej albo do części mieszkalnej. Wydatki, których nie można połączyć w całości z poszczególnymi częściami budynku są związane w szczególności z opracowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim oraz wykonaniem części usług budowlanych. W odpowiedzi na dodatkowe pytania dyrektora KIS gmina wskazała, że dochody z tytułu odpłatnej dzierżawy sali widowiskowej na rzecz OPG wyniosą 15 tys. zł brutto rocznie, co stanowi ok. 0,04 proc. rocznych dochodów ogółem gminy. Ponadto, stosunek czynszu (w ujęciu rocznym) do wartości nakładów poniesionych na budowę sali wynosi 1,3 proc.

Gmina zadała we wniosku o interpretację pytania dotyczące zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych ze wzniesieniem budynku. W ocenie gminy, jest ona uprawniona do odliczenia całości podatku naliczonego od wydatków, które można bezpośrednio przyporządkować do części użytkowej budynku, wykorzystywanej wyłącznie do czynności opodatkowanych. Jednocześnie takie prawo nie powstanie w stosunku do wydatków, które można bezpośrednio przyporządkować do części mieszkalnej.

W odniesieniu do wydatków dotyczących całego budynku, gmina uznała, że jest uprawniona do dokonania odliczenia częściowego, według udziału procentowego ustalonego na podstawie stosunku powierzchni części użytkowej budynku, podlegającej opodatkowanej dzierżawie, do powierzchni całkowitej budynku, który wynosi 38,66 proc. Gmina stwierdziła ponadto, że może zrealizować przysługujące jej prawo do odliczenia podatku VAT poprzez korektę deklaracji VAT za okresy, w których otrzymała faktury dokumentujące wydatki związane z inwestycją.

Dyrektor KIS uznał, że w odniesieniu do zakupów związanych inwestycją, których nie można bezpośrednio przypisać do sprzedaży opodatkowanej albo zwolnionej, wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, a nie jak twierdzi gmina struktury powierzchni.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko dyrektora KIS zaprezentowane w omawianej interpretacji jest niesłuszne. Organ nie zaakceptował zastosowania klucza alokacji powierzchniowego do ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT. Zdaniem organu jedynym możliwym wskaźnikiem w takiej sytuacji jest proporcja sprzedaży określona w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w oparciu o wartość rocznych obrotów. Tymczasem z przepisów wynika, że proporcja sprzedaży ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego, który dotyczy określonego rodzaju sprzedaży. W sytuacji przedstawionej we wniosku o interpretację gmina dokonała bezpośredniej alokacji podatku naliczonego właśnie poprzez zastosowanie klucza powierzchniowego. Pozwala na to art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, który wprost odnosi się do towarów i usług wykorzystywanych zarówno do czynności uprawniających do odliczenia VAT, jak i nie dających takiego prawa i zobowiązuje podatnika w pierwszej kolejności do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z każdym rodzajem czynności (alokacja bezpośrednia). Dopiero gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, powinno być stosowane częściowe odliczenie według proporcji sprzedaży. W mojej opinii należało uznać, że gmina mogła dokonać odliczenia VAT stosując klucz alokacji powierzchniowy na pierwszym etapie przyporządkowania wydatków do czynności opodatkowanych i zwolnionych, co w konsekwencji wyklucza zastosowanie współczynnika sprzedaży.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA