fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Czy można przedłużyć termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Jeżeli wojewoda w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały rady gminy nie stwierdził jej nieważności, traci to uprawnienie. W takim przypadku zgodność uchwały z prawem może ocenić tylko sąd administracyjny.

- Wojewoda nie zdążył skorzystać z uprawnienia do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy rozstrzygnięciem nadzorczym, ale - po upływie terminu do wydania tego rozstrzygnięcia - zaskarżył uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy wojewoda, przy zaskarżaniu uchwały rady gminy do sądu administracyjnego, jest związany jakimś terminem?

Nie.

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wójt przedkłada wojewodzie, jako organowi nadzoru, uchwały rady gminy w ciągu siedmiu dni od dnia ich podjęcia. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej przedkłada się tej izbie. Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna.

O nieważności uchwały, w całości lub w części, orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały (art. 91 ust. 1 u.s.g.). W razie nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, że ta uchwała została wydana z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4 u.s.g.). Podkreśla się, że wskazany wyżej 30-dniowy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego nie może być przedłużony. Nie podlega on przywróceniu ani nie może być przerwany czy zawieszony przez czynność organu nadzoru (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2018 r., sygn. II OSK 658/18, LEX nr 2592417).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.g. po upływie tego 30-dniowego terminu organ nadzoru nie może już we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały. W tym przypadku organ nadzoru może tylko zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. W wyroku NSA z 20 lutego 2019 r. (sygn. II OSK 834/17, LEX nr 2653601) zwrócono uwagę, że ustawodawca łączy kwestię wniesienia skargi przez organ nadzoru, po upływie 30 dni do stwierdzenia nieważności, z jego przekonaniem, że w danej sprawie doszło do istotnego naruszenia prawa. W takiej sytuacji ocena legalności uchwały będzie należeć do sądu administracyjnego.

W art. 93 ust. 1 u.s.g. nie zawarto żadnych postanowień dotyczących przesłanek wniesienia skargi do sądu, poza jednym warunkiem, który odnosi się do upływu 30-dniowego terminu pozwalającego organowi nadzoru na samodzielne wyeliminowanie uchwały z obrotu prawnego. Przy zaskarżaniu uchwały do sądu administracyjnego organ nadzoru nie jest związany jakimkolwiek terminem (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 stycznia 2018 r., sygn. II SA/Gl 1101/17, LEX nr 2435877).

Przyjmuje się, że do skarg organów nadzoru nad samorządem terytorialnym nie ma zastosowania art. 53 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) – por. np. postanowienie NSA z 29 listopada 2005 r. (sygn. I OSK 572/05, LEX nr 196722). Zgodnie z art. 94 u.s.g. nie stwierdza się nieważności uchwały po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia tej uchwały organowi nadzoru w terminie określonym w art. 90 ust. 1 u.s.g. albo jeżeli jest ona aktem prawa miejscowego. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności uchwały z powodu upływu tego rocznego terminu, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o jej niezgodności z prawem. W takim przypadku uchwała traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem.

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna: art. 90–94 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 506)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA