fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Kto ustala zasady korzystania z dworca autobusowego

Fotolia
Uprawnienie wójta do gospodarowania mieniem komunalnym nie oznacza, że może on na tej podstawie wydawać akty prawa miejscowego. Zasadą jest, że takie akty wymagają uchwały rady gminy.

- Wójt chce wprowadzić regulamin ustalający zasady korzystania z dworca autobusowego, którego gmina jest właścicielem. Czy może to nastąpić w formie zarządzenia wójta?

Nie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań wójta i tych kompetencji nie może przejąć od niego rada gminy (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2012 r., sygn. II OSK 2072/12, LEX nr 1291957). Przepis ten nie daje jednak wójtowi podstaw do stanowienia aktów prawa miejscowego (wyrok NSA z 10 maja 2011 r., sygn. II OSK 2301/10, LEX nr 992513). Zasadą jest, że akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe (niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego) może wydać wójt, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy (art. 41 u.s.g.).

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. rada gminy jest uprawniona do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do kompetencji rady gminy należy m.in. ustalenie zasad korzystania z dworca autobusowego. Wynika to także z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym określenie:

- przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.), udostępnionych dla operatorów (por. art. 4 ust. 1 pkt 8 tej ustawy) i przewoźników, a także

- warunków i zasad korzystania z tych obiektów

następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej j.s.t. (w przypadku gminy przez radę gminy).

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody małopolskiego z 31 marca 2016 r. (znak WN-II. 4131.1.10.2016, Dz.Urz. woj. małop. z 2016 r. poz. 2218) zwrócono uwagę, że regulamin dworca autobusowego nie jest aktem z zakresu gospodarowania mieniem gminy (art. 30 ust.  2 pkt 3 u.s.g.), ale aktem z zakresu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Dla jego wprowadzenia potrzeba jest uchwała rady gminy, stanowiąca akt prawa miejscowego. W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody wielkopolskiego z 16 kwietnia 2013 r. (znak KN-I.4131.1.223.2013.22, Dz.Urz. woj. wielk. z 2013 r. poz. 3084) podkreślono, że uchwała podejmowana na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznych transporcie zbiorowym powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w tym przepisie. Rada gminy określa zasady korzystania z dworca i nie jest uprawniona do przeniesienia tej kompetencji na wójta.

Pojęcie: zasady i tryb korzystania zawiera w sobie kompetencje rady do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, obowiązujących reguł zachowania się (por. np. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 6 grudnia 2012 r., znak NK-I.4131.371.2012.AHor, Dz.Urz. woj. lubus. z 2012 r. poz. 2655). Przykładowo w regulaminie korzystania z dworca autobusowego stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIII/502/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz. woj. dolno. z 2014 r. poz. 3846) przewidziano m.in., że pomieszczenia dworca są dostępne w godz. od 6.00 do 22.00 (plac manewrowy i stanowiska odjazdowe są dostępne dla uprawnionych przewoźników przez 24 godziny), a osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z dworca.

podstawa prawna: art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

podstawa prawna: art. 1-2, art. 4 ust. 1 pkt 8-9 i pkt 11, art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1867 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA