fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydanie zarządzenia zastępczego jest odrębną kompetencją wojewody

Adobe Stock
Zarządzenie zastępcze jest szczególnym aktem nadzoru. Zastępuje ono – w razie bezczynności organu gminy – akt, jaki ten organ powinien podjąć.

- Wobec niestwierdzenia przez radę gminy wygaśnięcia mandatu radnego, wojewoda wezwał ją do podjęcia uchwały w tej sprawie. Czy jeśli rada gminy tego nie zrobi, to wojewoda – przy wydaniu zarządzenia zastępczego – będzie musiał stosować się do wymogów procedury administracyjnej?

Nie.

Wymagania związane z wydaniem zarządzenia zastępczego przez wojewodę określa art. 98a ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Przyjęto w nim m.in., że w razie niepodjęcia przez radę gminy –wbrew obowiązkowi ciążącemu na niej zgodnie z art. 383 § 2 i 6 kodeksu wyborczego (dalej k.w.) – uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, wojewoda wzywa radę gminy do podjęcia tego aktu w terminie 30 dni (art. 98a ust. 1 u.s.g.). W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wojewoda – po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej – wydaje zarządzenie zastępcze (art. 98a ust. 2 u.s.g.). Przyjmuje się, że wojewoda powinien wezwać radę gminy do podjęcia uchwały...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA