fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Prawo administracyjne: decyzja wydana ustnie ma taką samą moc jak decyzja pisemna

123RF
Sprawa może być załatwiona ustnie tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes strony oraz nie ma przepisu wyłączającego załatwienie sprawy w tej formie. Treść i istotne motywy ustnego załatwienia sprawy należy utrwalić w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę.

- Wójt wydał w sprawie ustną decyzję, którą chce potwierdzić decyzją w formie pisemnej. Czy będzie to zgodne z przepisami?

Nie.

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) zasadą jest, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogło nastąpić doręczenie drogą elektroniczną określa art. 391 k.p.a.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. I OSK 2174/17, LEX nr 2522147) podkreślono, że są to dwie różne, ale równoprawne formy wydania decyzji. Dokument elektroniczny także zawiera pismo, ale z zastrzeżeniem, że do odczytania treści tego dokumentu konieczne jest użycie odpowiedniego czytnika. Jednym z warunków prawidłowego wydania decyzji w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzenie decyzji kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 107 § 1 pkt 8 k.p.a.). W myśl art. 14 § 2 k.p.a. sprawy można załatwiać również: ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) bądź za pomocą innych środków łączności, ale tylko, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Organ może zastosować tę formę wydania decyzji tylko w przypadku, gdy stanowiska organu i strony są zgodne, a w razie rozbieżności stanowisk – powinien wydać decyzję pisemną (wyrok NSA w Warszawie z 29 września 1981 r., sygn. II SA 345/81, LEX nr 9640). Treść i istotne motywy załatwienia sprawy ustnie, telefonicznie czy za pomocą innego środka łączności powinny zostać utrwalone w aktach w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 marca 2012 r. (sygn. II SA/Wa 32/12, LEX nr 1139015) podkreślono, że obowiązek sporządzenia stosownego protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę ciąży na organie i że strona nie może ponosić negatywnych skutków niewykonania tego obowiązku przez organ, o ile doszło do ustnego ogłoszenia decyzji. Brak protokołu lub adnotacji z ustnego ogłoszenia decyzji nie przesądza o tym, że takiego ogłoszenia nie było. Należy także pamiętać, że decyzja wydana ustnie ma takie same skutki jak decyzja w formie pisemnej (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 11 lutego 2011 r., sygn. I CSK 213/10, LEX nr 936474). Ustna decyzja, której treść powinna być odzwierciedlona w protokole, nie może więc być następnie potwierdzona odrębną, pisemną decyzją (wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 września 2007 r., sygn. II SA/Bd 255/07, LEX nr 384141). ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 14, art. 109 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA