fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Służba cywilna: kiedy były urzędnik straci prawo do pomocy

- Urzędnik sc, który stracił etat z powodu likwidacji urzędu może dostawać świadczenie pieniężne z budżetu państwa. Jest ono wypłacane w okresie między ustaniem zatrudnienia a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy. Czy chodzi tu wyłącznie o podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę czy też o każde inne zatrudnienie w tym na podstawie umowy zlecenia? Czy jeśli były urzędnik podejmie na krótko pracę, to po jej zakończeniu może liczyć na wznowienie wypłaty świadczenia?

W razie rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem sc z powodu likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie, o którym mowa w art. 66 ustawy o sc w okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym urzędzie a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej byłemu już urzędnikowi przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przez okres nie dłuższy niż sześc miesięcy, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje urzędnikowi, który nabył prawo do emerytury. Ma ono, zatem okresowo rekompensować zwolnionemu z pracy urzędnikowi brak pracy i brak wynagrodzenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 2 marca 2010 r. II PK 246/09, MoPr 2010 nr 5, str. 226). Przyjąć, zatem należy, że powinno ono być wypłacane tylko do czasu, gdy były urzędnik znajdzie inne źródło zarobkowania bez względu na jego charakter. Co sugeruje, że pojęcie „podjęcie pracy" należy w tym przypadku rozumieć szeroko. Teza taka znajduje też potwierdzenie w piśmiennictwie. Zdaniem prof. K. Rączki (Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz Wydawnictwo LexsisNexsis Warszawa 2010 r.), jeżeli zwrócimy uwagę, że w art. 80 ust.1i 2 ustawy o sc odróżnia się pojęcie „zatrudnienia" i „innych zajęć zarobkowych", co wskazuje, że „zatrudnienie" oznacza pozostawanie w stosunku pracy, a „inne zajęcia zarobkowe" – wykonywanie pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w analizowanym przepisie (art. 73 ustawy o sc) zaś ustawodawca użył ogólnego pojęcia „ praca" to wypada uznać, że określenie „podjęcie pracy" obejmuje nie tylko podjęcie pracowniczego zatrudnienia, ale także podjęcie pracy zarobkowej w ramach stosunków poza pracowniczych. A do takich należy zaliczyć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Nie ma przy tym znaczenia, na jaki okres taka praca jest podejmowana. Przepis art.73 ustawy o sc stanowi, bowiem jasno, że świadczenie wypłacane jest w okresie pomiędzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym urzędzie a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy. Oznacza to, że sam fakt podjęcia pracy, bez względu na to ile by ona trwała oznacza utratę prawa byłego urzędnika do tego świadczenia.

podstawa prawna: Art. 73, art. 80 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA