fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy pracownik służby cywilnej może należeć do partii lub strajkować?

Czy można aktywnie prowadzić działalność partyjną? Czy pracownicy sc mogą zorganizować akcję protestacyjną?

Czy można aktywnie prowadzić działalność partyjną?

- Pracownik służby cywilnej od kilku lat jest członkiem partii politycznej, do której zapisał się jeszcze prze zatrudnieniem w służbie cywilnej. Ustawa pragmatyczna nie zabrania tworzenia partii politycznej i uczestnictwa w niej pracownikom tej służby. Czy to oznacza, że może on działać w partii bez żadnych ograniczeń? A co działalnością związkową?

Nie. Choć faktycznie zakaz tworzenia partii politycznych i uczestnictwa w nich dotyczy wprost tylko urzędników służby cywilnej i osób zajmujących wyższe stanowiska w tej służbie co mogłoby oznaczać, że pozostali członkowie korpus sc a więc pracownicy mogą działać w tego typu strukturach bez żadnych ograniczeń, tak jednak nie jest. Trudno, bowiem pogodzić możliwość bycia wśród założycieli partii polityczne czy przystąpienie do niej (aktywne w niej działanie) z obowiązkiem powstrzymania się od publicznego manifestowania swoich poglądów politycznych czy też z zakazem kierowania się członka korpus sc interesem jednostkowym lub grupowym. W tym zakresie ustawa o sc jest, zatem niekonsekwentna. I choć formalnie przyznaje pracownikom większe w porównaniu z innymi członkami korpusu sc prawa polityczne, faktycznie nie pozwala z nich w pełni korzystać.

W przypadku przynależności do związków zawodowych ustawa o służbie cywilnej ograniczenia wprowadza wyłącznie wobec osób zajmujących wyższe stanowiska w tej służbie (nie dotyczą one, zatem pracowników sc), które nie mogą pełnić funkcji w związkach zawodowych. Ustawa nie precyzuje, o jakie funkcje chodzi. Przyjmuje się, zatem, że o wszystkie a nie tylko przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza związku. Tym samym osoby zajmujące wyższe stanowiska w sc nie mogą być także członkami ciał kolegialnych (np. zarządu, komisji rewizyjnej) czy pełnić funkcje z ramienia związku poza urzędem. Przy czym o strukturze związkowej a tym samym o rodzajach jej wewnętrznych organów i innych ciał przesądza statut związku.

Oczywiście zakaz pełnienia funkcji związkowych obowiązuje tak długo jak długo członek korpusu sc powołany jest na wyższe stanowisko w sc. Oznacza to, że z chwilą odwołania i powrotu do poprzedniego statusu (urzędnika lub pracownika tej służby) może rozwinąć działalność związkową w pełnym zakresie. Natomiast w sytuacji odwrotnej, a więc wówczas, gdy członek korpusu sc (np. pracownik sc) pełniący funkcje w związku zawodowym awansuje na wyższe stanowisko w służbie cywilnej przyjąć trzeba, że z chwilą objęcia nowego stanowiska traci on tytuł do dalszego pełnienia funkcji związkowej.

podstawa prawna: Art.78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889)

Czy pracownicy sc mogą zorganizować akcję protestacyjną?

- Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu. Czy to oznacza, że pracownicy tej służby nie mogą np. prowadzić także strajku włoskiego?

Tak. Strajk zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zakaz udziału w nim lub w innej akcji zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu dotyczy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, bez względu na to, jakie stanowiska pełnią. Dotyczy też wszystkich rodzajów strajku a zatem także strajków ostrzegawczych i solidarnościowych. Należy też przyjąć, że tzw. strajk włoski, który polega na bardzo dokładnym i powolnym wykonywaniu obowiązków, zakłócać będzie normalne funkcjonowanie urzędu a zatem i jego prowadzenie przez członków korpusu sc nie jest dozwolone.

Członkowie korpusu sc w obronie swoich interesów mogą natomiast prowadzić innego rodzaju akcje protestacyjne (oflagowanie budynku, oplakatowanie, akcja ulotkowa itp.). Możliwość taką daję im art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgodnie, z którym w obronie praw i interesów określonych w art. 1 tej ustawy mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2 (zgłoszenia sporu i przeprowadzenie rokowań), inne niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Przy czym z prawa tego mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku a więc także członkowie korpusu sc.

—Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889)

podstawa prawna: ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 295 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA