fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy organ ponownie rozpatrujący sprawę jest związany zakazem pogorszenia sytuacji strony?

Fotolia.com
Zasadą jest, że wniesienie odwołania przez stronę nie może spowodować pogorszenia jej sytuacji prawnej, którą ukształtowała zaskarżona decyzja. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odwołania wniosły strony o spornych interesach.

- Po wniesieniu odwołania przez stronę, organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Czy organ I instancji, ponownie rozpatrujący sprawę, jest związany zakazem pogorszenia sytuacji strony, w stosunku do jej sytuacji ustalonej w uchylonej decyzji?

Nie.

W art. 139 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przyjęto, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Przyjmuje się, że przez orzeczenie na niekorzyść strony skarżącej należy rozumieć każde rozstrzygnięcie, które pogarsza sytuację odwołującego się w stosunku do tej, jaką miał przed wniesieniem odwołania, przy czym pogorszenie to nie musi dotyczyć wyłącznie jego praw czy obowiązków wynikających z prawa materialnego, ale także pewnych uprawnień faktycznych czy procesowych, powstałych w wyniku wydania zaskarżonego rozstrzygni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA