fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Likwidacje szkód z OC mogą trwać dłużej - projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Fotolia
Więcej informacji dla poszkodowanych, zasady składania reklamacji i przedłużania oraz zakończenia ubezpieczenia zawiera projekt nowelizacji.

Zmiany te przewiduje przygotowana przez Ministerstwo Finansów obszerna nowela ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Informacje i pouczenia

Ma być określony jednolity standard pouczenia o możliwości złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w sprawach ubezpieczeniowych.

– Z naszej praktyki widzimy, że klienci po lekturze obecnego przepisu myślą, że przysługuje im wyłącznie skierowanie sprawy do sądu, tymczasem mają przecież prawo do złożenia reklamacji, a następnie wystąpienia do rzecznika finansowego – więc to dobra propozycja – ocenia Marcin Jaworski z biura RF.

Teraz zakład ubezpieczeń powiadamia ubezpieczonego o zgłoszonym roszczeniu o odszkodowanie, ale już nie o jego uznaniu czy zawarciu ugody. Dla ubezpieczonego jest to informacja istotna. Po zmianie zakład będzie informował także o wypłacie odszkodowania. Może się to okazać ważne, np. w sytuacji umieszczenia danych w Ośrodku Informacji UFG, gdy ubezpieczony kwestionuje swoją odpowiedzialność czy też zakres szkody bądź jej wysokość itp.

Proponuje się rozszerzenie gromadzonych tam informacji o pojeździe sprawcy, w związku z ruchem którego wystąpiła szkoda. Wystarczające będzie stwierdzenie szkody istotnej w pojeździe poszkodowanego.

Ma to na celu zrównoważenie konsekwencji związanej ze zdarzeniem drogowym pomiędzy sprawcą a poszkodowanym (taka informacja wpływa potem na cenę w razie sprzedaży). Jeśli jednak sprawca naprawi pojazd nie z AC, tylko z własnych pieniędzy, wtedy informacja o szkodzie w jego pojeździe nie trafi do rejestru.

Nowe prawa

Nowela ma sprecyzować, że dniem zawarcia kolejnej umowy OC jest ostatni dzień ochrony z dotychczasowej, a chodzi o sytuacje automatycznego przedłużania przez niezłożenie wypowiedzenia. Ma być też wyraźnie wskazane, że ryzyko wyrządzenia szkody z chwilą przeniesienia własności pojazdu będzie obciążać nabywcę i sprzedawca nie będzie obciążany za wypadek spowodowany przez auto w dniu sprzedaży, np. podczas jazdy nabywcy do domu po zakupie.

Jest też zmiana, wyraźnie prokonsumencka: teraz umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów zostaje rozwiązana z chwilą zarejestrowania go za granicą, proponuje się, czego teraz nie ma, żeby przysługiwał też zwrot składki.

Pewne uprawnienia dostanie też druga strona tych sporów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dostanie prawo powierzania innym firmom wykonywania czynności związanych z dochodzeniem zwrotu wypłaconych odszkodowań od sprawcy szkody lub nieubezpieczonych i może np. korzystać z detektywów. Jak podano w uzasadnieniu, pion windykacji UFG prowadzi 16 tys. postępowań regresowych na ponad 230 mln zł.

Firmy ubezpieczeniowe będą mieć więcej czasu na wypłatę odszkodowania – ponad 90 dni od zgłoszenia szkody, jeżeli ustalenie ich odpowiedzialności z OC zależeć będzie od toczącego się postępowania o wykroczenie – teraz ta zasada obowiązuje tylko w przypadku postępowania karnego, a w obu gromadzone są dowody co do przyczyn i przebiegu wypadku.

– Jest w tym projekcie kilka dobrych zmian, choć miejscami jest zbyt drobiazgowy, poza tym nawet najlepsza ustawa nie zastąpi dobrych praktyk ubezpieczycieli, a tych niestety wciąż brakuje – ocenia sędzia Aneta Łazarska z SO w Warszawie: – Postępowania likwidacyjne już są długie, jestem więc przeciwna wydłużaniu tych terminów. Towarzystwa powinny zatrudniać specjalistów do likwidacji szkód i brać na swe barki odpowiedzialność, zwłaszcza w drobnych sprawach o wykroczenia. Ustawa ma wejść w życie na przełomie 2018 i 2019 r.

etap legislacji: uzgodnienia międzyresortowe

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dotychczasowe niezbyt jasne przepisy dotyczące ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów były rozmaicie interpretowane, co prowadziło do zróżnicowania praktyki ubezpieczycieli, zaś nowelizacja pozwoli na ujednolicenie ich działań i usunięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych. Nowe regulacje pozwolą również na racjonalizację wzajemnych rozliczeń między zakładami ubezpieczeń a UFG oraz usprawnienie działalności Funduszu. Bardzo pozytywną zmianą jest również dopuszczenie w znacznie szerszym niż dotychczas wymiarze korespondencji elektronicznej pomiędzy zakładami ubezpieczeń a ubezpieczającymi i poszkodowanymi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA