fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Ustawodawca, wprowadzając do obrotu prawnego rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych ( dalej: rękojmia) w art. 5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1916 z późn. zm., dalej jako u.k.w.h.), określił ją jako regułę, według której w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej (dalej: księga) a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe

Norma prawna zawarta w tym przepisie była i jest przedmiotem licznych orzeczeń i postępowań sądowych.

Istotą rękojmi jest wyłączenie zasady, że nikt nie może przenieść więcej praw, niż posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet), i uznanie za skuteczne nabycia prawa nieistniejącego albo istniejącego, ale nieprzysługującego rozporządzającemu. Rękojmia może działać w kierunku pozytywnym, co oznacza skuteczne nabycie prawa własności nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, które objęto czynnością prawną zawartą z osobą nieuprawnioną do dokonania takiego rozporządzenia. Może też działać w kierunku negatywnym, a ten drugi aspekt rękojmi dotyczy nabycia nieruchomości (prawa) w stanie wolnym od obciążeń lub ograniczeń, które nie zostały ujawnione w księdze; takie obciążenia i ograniczenia wygasają (wyrok SN z 6 marca 2019 r., sygn. akt I CSK 809/17, zob. także wyrok SN z 24 marca 2017 r., sygn. akt I CSK 351/16, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA