fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co wykazać w innych korektach z działalności operacyjnej

123RF
Jakie operacje należy ująć w pozycji „Inne korekty" w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, wychodzi się od zysku netto, który następnie koryguje się o zdarzenia niepowodujące zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz o wyniki pozostałych działalności, a także części pieniężne wyniku, które kwalifikuje się odpowiednio do działalności inwestycyjnej lub finansowej. Korekty te mają za zadanie doprowadzenie wyniku netto jednostki do jego prezentacji w ujęciu kasowym.

Za działalność operacyjną uznaje się podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz te rodzaje działalności, których nie można zaklasyfikować do działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność inwestycyjna obejmuje operacje wiążące się z nabywaniem i zbywaniem aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych, a także wszelkie związane z nimi korzyści i koszty. Z kolei działalność finansowa dotyczy operacji obejmujących pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich utraty oraz korzyści i kosztó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA