fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Korekty w rachunku przepływów pieniężnych

123RF
O wiele więcej wysiłku wymaga prawidłowe zaprezentowanie różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych niż w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
Małgorzata Roman, starszy konsultant w dziale rewizji finansowej BDO, biuro w Poznaniu
W wariancie pośrednim rachunku przepływów pozycja związana z różnicami kursowymi pojawia już na poziomie korekt. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości w poz. A.II.2 należy zaprezentować zyski (straty) z tytułu różnic kursowych. Korekta polega na:
- eliminacji zrealizowanych różnic kursowych od transakcji innych niż z podstawowej działalności operacyjnej (czyli transakcji inwestycyjnych lub finansowych), a następnie wykazaniu ich we właściwym segmencie działalności; różnice dodatnie koryguje się, pokazując je ze znakiem minus, a ujemne – ze znakiem plus;
- eliminacji niezrealizowanych różnic kursowych (bilansowych), które nie dotyczą działalności operacyjnej, dlatego że ich naliczenie jest technicznym zapisem, który nie powoduje zmiany przepływu pieniężnego;
- eliminacji kwot z wyceny bilansowej walutowych środków pieniężnych w kasie, na rachunkach bankowych i ich ekwiwalentów, dlatego że zapis ten nie powoduje zmiany stanu tych środków.
Ustalając przepływy w segmentach działalności finansowej i inwestycyjnej, także należy być czujnym i pamiętać o kilku ważnych zagadnieniach. A mianowicie, przepływy z działalności finansowej, na sumę których składają się transakcje w walucie obcej, należy skorygować o powstałe na tej transakcji różnice kursowe (np. uruchomienie kredytu w walucie obcej, spłata kredytu w walucie obcej). Wartości te powinny zostać uprzednio skorygowane w zyskach (stratach) z tytułu różnic kursowych, a w działalności finansowej wykazane ze znakiem zgodnym z charakterem przepływu, łącznie z powodującą je operacją.
Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej, na sumę których składają się transakcje w walucie obcej (np. nabycie maszyny w walucie obcej), także trzeba odpowiednio skorygować o powstałe na tej transakcji różnice kursowe, wykazane wcześniej w pozycji korekt „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych".
Z pozycji „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych" nie trzeba wyłączać bilansowych ani podatkowych (niezrealizowanych ani zrealizowanych) różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej. Wpływają one na stan aktywów i pasywów operacyjnych na początek i koniec roku obrotowego. Ich wartość jest więc uwzględniona w pozycjach rachunku przepływów pieniężnych związanych ze zmianą stanu należności, zobowiązań czy środków pieniężnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA