fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak księgować odsetki

Adobe Stock
W ramach prowadzonej działalności firmy często korzystają z kredytów i pożyczek, które zaciągane są w złotych lub w walutach obcych. Wiąże się to z koniecznością zapłaty odsetek, które trzeba właściwie rozliczyć w księgach.

Zgodnie z prawem bilansowym, odsetki powinny być wykazywane w ewidencji księgowej w myśl zasady memoriałowej, tj. już w dacie ich naliczenia (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości; dalej: uor). Na dzień bilansowy odsetki (zarówno te wymagalne, jak i niewymagalne, ale dotyczące danego roku obrotowego) powinny zwiększać wartość nominalną należności i zobowiązań (w tym również z tytułu udzielonych/zaciągniętych pożyczek i kredytów). Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 uor, należności i udzielone pożyczki powinny być wyceniane na koniec roku obrotowego w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, zaś zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody lub koszty

Odsetki zaliczane są z reguły do przychodów lub kosztów finansowych (art. 42 ust. 3 uor). Wyjątek stanowią odsetki stanowiące koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i związanych z nimi róż...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA