fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatków na prenumeratę nie musimy rozliczać w czasie

W grudniu 2006 r. dokonaliśmy przedpłaty na prenumeratę czasopism na 2007 r., a fakturę wystawioną w grudniu otrzymaliśmy dopiero w styczniu 2007 r. Czy prawidłowe jest ujęcie w 2006 r. przedpłaty na koncie rozrachunkowym i wykazanie w bilansie w pozycji zapasy jako zaliczki na dostawy, a faktury w 2007 r. jako rozliczenia międzyokresowe (prenumerata roczna)? Czy fakturę należałoby raczej ująć w 2006 r. jako rozliczenia międzyokresowe i tak wykazać w bilansie?
Rzeczywiście, w pozycji B I.5 aktywów bilansu, jako jeden ze składników współtworzących pozycję "zapasy", widnieją zaliczki na dostawy.Systematyka bilansu oraz logika wskazuje jednak na to, że w pozycji tej powinno się ujmować te zaliczki (zadatki, przedpłaty itp.), które dotyczą składników majątku mających po realizacji (otrzymaniu) zaliczkowanej dostawy stać się składnikiem zapasów (tj. - co do zasady - materiałem do dalszego przetworzenia bądź towarem do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym). Taka ewidencja tych zaliczek jest oczywiście logiczna - pokazuje bowiem, że pewna część aktywów firmy została wydatkowana (alokowana) na poczet zakupu zapasów, których fizyczna dostawa nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.Wyjąwszy przypadki szczególne, koszty prenumeraty czasopism nie są rozliczane jako składniki zapasów (w szczególności nie są one elementem kalkulacji kosztu wytworzenia produktu). W sensie ekonomicznym są to najczęściej koszty og...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA