fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Jak określać limity transakcji między podmiotami powiązanymi

123 rf
Przepisy pozostawiają wątpliwości, czy ustawowe progi obligujące do sporządzania dokumentacji podatkowej należy odnosić osobno do każdej transakcji czy sumować wartości ich wszystkich, zawartych z daną spółką z grupy.

Podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi muszą zweryfikować, czy wartości tych transakcji przekraczają ustawowe limity, które zobowiązują ich do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Od dłuższego czasu przysparza to podatnikom sporo problemów. Niestety – wątpliwości nie rozwiewają także nowe przepisy ustawy o CIT.

- Jak było do końca 2016 r.?

Do końca 2016 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegały transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała w roku podatkowym ustawowe progi (50 000 euro / 30 000 euro / 100 000 euro). Organy podatkowe i sądy administracyjne prezentowały zasadniczo niekorzystne dla podatników podejście, zgodnie z którym należało sumować wartość wszystkich usług z danym podmiotem, bez względu na ich rodzaj. Nie było przy tym istotne, że świadczone usługi nie są ze sobą powiązane biznesowo, w inny sposób niż poprzez kontrahenta.

- Jakie są nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Znowelizowana z początkiem 2017 r. ustawa o CIT wprowadziła zasadę, zgodnie z którą konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika (art. 9a ust. 1d ustawy o CIT). Obowiązek ten spoczywa na podatnikach, których przychody bądź koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły wartość 2 mln euro.

Przepisy uzależniają poziom istotności transakcji od poziomu przychodów podatnika. I tak, dla podatników, których przychód wyniósł w poprzednim roku podatkowym:

- powyżej 2 mln euro i nie więcej niż 20 mln euro – limit wynosi 50 000 euro, powiększone o 5 000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,

- powyżej 20 mln euro i nie więcej niż 100 mln euro – limit to 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,

- powyżej 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

Z uwagi na niedoprecyzowanie przepisów, istnieją (pozostały) wątpliwości, czy wskazane powyżej limity należy odnosić osobno do każdej transakcji czy konieczne jest sumowanie wartości wszystkich transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym.

- Limit transakcji – razem czy osobno dla każdej z nich?

Takie pytanie było przedmiotem interpretacji indywidualnej z 3 lutego br. (3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM), o którą wystąpiła spółka z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Spółka nabywa od podmiotów powiązanych różnego rodzaju usługi – m.in. usługi budowlane oraz usługi laboratoryjne. Wartości tych podstawowych transakcji znacznie przekraczają limit dotyczący sporządzania dokumentacji cen transferowych, który obowiązuje spółkę od 2017 r. Ponadto, spółka zawiera także z tymi podmiotami transakcje poboczne (np. najem lokalu), których wartość stanowi znikomy udział w ogólnych przychodach/kosztach spółki i nie przekracza ustawowego limitu.

Zdaniem spółki, wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym. W konsekwencji, jeżeli kwota danej transakcji nie przekracza tego limitu, to spółka nie musi sporządzać dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji.

Co ciekawe, spółka powołała się także na pozytywną interpretację w analogicznej sprawie, którą otrzymała w odniesieniu do przepisów obowiązujących do końca 2016 r.

Fiskus zgodził się ze spółką, a tym samym przyznał, że gdy podatnik przeprowadzi transakcję z podmiotem powiązanym, dla której konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a następnie dokona innej transakcji z tym podmiotem, jednak o wartości poniżej ustawowego limitu, to nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej dokumentującej tę drugą transakcję.

Uzasadniając swoje stanowisko, fiskus powołał się przede wszystkim na Wytyczne OECD, w których wskazano, że cel zmian w zakresie dokumentowania transakcji powinien koncentrować się na dogłębnej analizie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, a nie na transakcjach pobocznych o niewielkim znaczeniu. Organ wskazał, że zrozumienie transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi wymaga analizy wielu danych i informacji. Tym samym, w interesie organów podatkowych jest koncentracja na najistotniejszych kwestiach. Ponadto, nakładając obowiązek dokumentacyjny na podatnika należy wziąć pod uwagę przewidywane koszty oraz ciężar administracyjny związany z jego realizacją.

W uzasadnieniu fiskus powołał się także na raport z konsultacji publicznych sporządzony w trakcie prac nad nowelizacją przepisów o cenach transferowych, w którym minister finansów wskazał, że kryterium istotności odnosi się do poszczególnych transakcji lub innych zdarzeń.

Zdaniem autorki

Natalia Kotlarek, starszy konsultant ABC Tax Spółka doradztwa podatkowego

Stanowisko organu zaprezentowane w przytoczonej interpretacji (3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM) należy uznać za słuszne. Przyjęcie odmiennego podejścia skutkowałoby bowiem powstaniem obowiązku dokumentowania każdej transakcji z podmiotem powiązanym, co świadczyłoby o nieracjonalności ustawodawcy i generowałoby dodatkowe koszty dla przedsiębiorcy.

Niestety, organy prezentują także odmienne stanowisko w analogicznych sprawach, np Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 15 lipca 2016 r. (IBPB-1-2/4510-430/16/JW.) Pozostaje mieć nadzieję, że niebawem wykształci się na korzyść podatników jednolita linia interpretacyjna. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA