fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Audyty: podstawy do rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego

Adobe Stock
Spółka wybrała firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego. Zarząd spółki nie zgadza się z opinią biegłego rewidenta w zakresie zastrzeżeń odnośnie do stosowanych zasad rachunkowości. Czy w związku z zaistniałą sytuacją zarząd może rozwiązać umowę? – pyta czytelnik.

Artykuł 64 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) wskazuje jakie jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Zgodnie z powyższym artykułem obowiązek badania spoczywa na jednostkach, które sporządzają:

1) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych;

2) roczne sprawozdanie finansowe – kontynuujących działalność:

a) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

b) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a więc między innymi wszystkich podmiotów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach giełdowych, fundusze inwestycyjne;

c) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

d) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za które sporządzono sprawozdania finansowe spełniły co najmniej dwa z następujących waru...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA