fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Spółki jawne oraz spółki partnerskie wysyłają sprawozdanie do repozytorium

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Jako podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzają one e-sprawozdanie w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, stosuje się przepisy uor. Takie jednostki są wówczas zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego. Natomiast w przypadku innych spółek osobowych, których wspólnikami nie są osoby fizyczne, przepisy uor stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych przychodów netto (art. 2 ust. 1 pkt 1 uor).

Czytaj też:

Ponieważ spółka jawna osób fizycznych oraz spółka partnerska są podmiotami prawnymi wpisanymi do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie finansowe tych jednostek powinno zostać sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g uor). Musi być ono sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wspólników prowadzących sprawy spółki, a w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd (art. 45 ust. 1f w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6 uor). Natomiast złożenie sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 ust. 1 uor). Stosownie do art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym powinno więc to nastąpić za pośrednictwem portalu służącemu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/; dalej jako „e-portal").

Oświadczenie o braku obowiązku

Jeśli jednak nie dojdzie przekroczenia progu dochodowego dla spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, a dodatkowo jednostki te nie będą stosować zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości (por. art. 2 ust. 2 uor), wówczas kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie sześciu miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 70a uor). Zgodnie z art. 19e ust. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, złożenie takiego oświadczenia powinno nastąpić w formie zgłoszenia wysyłanego za pośrednictwem e-portalu. Treść tego oświadczenia jest generowana automatycznie w momencie wypełniania zgłoszenia. Zgłoszenie – podobnie jak w przypadku wysyłania sprawozdania finansowego – podpisywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS, wpisanej jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, lub jako prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Zgłoszenia tego – z uwagi na brak zawartego w art. 19e ust. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym odesłania do art. 19e ust. 3 – nie złoży jednak zawodowy pełnomocnik (adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny), chociaż obecna funkcjonalność e-portalu na to pozwala. Jeżeli więc złożenie oświadczenia za pośrednictwem e-portalu nie jest możliwe (np. z uwagi brak PESEL którejkolwiek z uprawnionych osób), wykonanie obowiązku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego może nastąpić wyłącznie przez złożenie płatnego wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS odpowiedniej wzmianki.

Uchwała o zatwierdzeniu

Zgodnie z art. 69 ust. 1 uor, kierownik jednostki spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej składa we właściwym rejestrze sądowym nie tylko sprawozdanie finansowe, ale także sprawozdanie z badania – jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu – jak również odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Następuje to w trybie przewidzianym dla złożenia sprawozdania finansowego (e-portal). Natomiast z uwagi na to, że spółka jawna oraz spółka partnerska nie są ani podatnikami PIT, ani podatnikami CIT, w ich przypadku nie ma konieczności wypełnienia dodatkowego obowiązku sprawozdawczego względem właściwego urzędu skarbowego. Dotyczy to również wspólników będących osobami fizycznymi. W związku z ich uczestnictwem w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, nie są oni bowiem zobowiązani do składania urzędowi skarbowemu lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego dotyczącego spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Tego rodzaju obowiązek dotyczy bowiem wyłącznie tych osób fizycznych, które we własnym imieniu prowadzą księgi rachunkowe oraz obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Marek Sporny jest senior tax managerem w dziale doradztwa podatkowego BDO, biuro w Poznaniu

Łukasz Drożdżowski jest radcą prawnym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA