fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Raportowanie JPK tylko dla faktur z polskim numerem NIP

Fotolia
Podatnicy przygotowujący się do raportowania struktury JPK_FA nie muszą wdrażać rozwiązań umożliwiających przekazywanie faktur sprzedażowych wystawianych przez nich z numerami VAT innych krajów.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ordynacji podatkowej, podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych objęci są obowiązkiem przekazywania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Podatnicy zobowiązani są do przekazywania JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) za okresy miesięczne począwszy od:

- 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa,

- 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mikro przedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r.

W odniesieniu do pozostałych struktur, tj. JPK dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynów (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencji przychodów (JPK_EWP) organy podatkowe mogą żądać ich przekazania przez podatników począwszy od:

- 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa,

- 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wątpliwości przedsiębiorców...

W toku konsultacji społecznych poświęconych zakresowi raportowania w formacie JPK Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wiele pytań, w szczególności dotyczących struktury JPK_VAT dla ewidencji zakupu i sprzedaży. W odniesieniu do struktury JPK_FA, od momentu jej wprowadzenia zgłaszano liczne uwagi co do jej zakresu.

Początkowo Ministerstwo Finansów informowało, że zakresem raportowania JPK_FA objęte są zarówno faktury sprzedażowe, jak i zakupowe. Podatnicy wskazywali jednak na istotne trudności natury praktycznej związane z koniecznością raportowania faktur zakupowych. Po pierwsze, podnoszony był brak wpływu podatników na zakres informacji prezentowany przez kontrahentów na otrzymywanych fakturach (w tym m.in. fakturach otrzymywanych od podmiotów zagranicznych). Ponadto, przedsiębiorcy argumentowali, że zakres raportowania przewidziany w ramach struktury JPK_FA stanowczo wykracza poza zakres informacji dotyczących faktur zakupowych, ujmowany przez podatników w systemach informatycznych dla celów księgowych i podatkowych.

...wyjaśniło Ministerstwo Finansów

W odpowiedzi na te wątpliwości, na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono dokument „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 3", w którym wskazano, że „Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK". Tym samym, podatnicy mogą zostać we wskazanych terminach zobowiązani do przekazania organom danych w formacie JPK_FA odnoszących się jedynie do faktur sprzedażowych.

Pojedynczy wiersz, a nie zbiorcze dane

Struktura JPK_FA przewiduje konieczność przekazywania danych o fakturach sprzedaży z poziomu pojedynczego wiersza faktury. Biorąc pod uwagę, że część przedsiębiorców wprowadzała do systemów informatycznych jedynie zbiorcze dane dotyczące danej faktury (bez rozbicia na poszczególne wiersze), kształt struktury JPK_FA spowodował konieczność odpowiedniego dostosowania sposobu ewidencji sprzedaży.

Także podmioty zagraniczne

Odnosząc się do zakresu podmiotowego raportowania JPK wątpliwości budziła kwestia objęcia tym obowiązkiem podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Ministerstwo Finansów w dokumencie „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 1" wskazało jednak, że „Jednolity Plik Kontrolny dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT.".

Tym samym, należy uznać, że także w zakresie struktur przekazywanych na żądanie organów (w tym JPK_FA), obowiązkiem raportowania objęte zostały zarówno spółki polskie (zarejestrowane niejednokrotnie dla celów VAT także w innych krajach), jak również podmioty zagraniczne, zarejestrowane dla celów VAT w Polsce.

Wpływ na rozliczenie VAT w Polsce

W tym zakresie podatnicy objęci obowiązkiem raportowania JPK_FA, wskazywali na wątpliwości dotyczące zakresu raportowania w przypadku podmiotów zarejestrowanych na VAT w różnych krajach. Wątpliwości te dotyczyły w szczególności odpowiedzi na pytanie czy raportowaniu JPK_FA będą podlegały:

- jedynie faktury sprzedażowe wystawione z polskim numerem NIP (wpływające na rozliczenia VAT w Polsce), czy też

- wszystkie faktury sprzedażowe, w tym wystawione z numerem VAT kraju innego niż Polska (niewpływające na rozliczenia VAT w Polsce).

Brak precyzyjnych uregulowań w tym zakresie skłaniał wielu przedsiębiorców do przyjęcia bezpiecznego podejścia, a co za tym idzie ponoszenia istotnych wydatków związanych z umożliwieniem raportowania pełnego spektrum transakcji sprzedażowych.

Na przyjęcie alternatywnego podejścia, tj. raportowania jedynie faktur wystawionych z polskim numerem NIP wskazywały jednak liczne argumenty podnoszone przez podatników. Zgodnie z prezentowanym przez nich stanowiskiem, raportowaniu JPK_FA powinny podlegać jedynie faktury dokumentujące sprzedaż, w związku z którą przedsiębiorca występuje jako polski podatnik VAT. Faktury wystawiane z zagranicznym numerem VAT nie wpływają bowiem na rozliczenia VAT w Polsce i tym samym powinny one pozostać poza zakresem zainteresowania organów podatkowych.

Przyjęcie alternatywnego podejścia prowadziłoby do sytuacji, w której podmioty zagraniczne zarejestrowane na VAT w Polsce, zobowiązane do raportowania w formacie JPK, zobligowane byłyby do ujęcia w strukturze JPK_FA także faktur wystawionych w ich macierzystym kraju oraz innych krajach. Polscy podatnicy, poza fakturami z polskim NIP, musieliby natomiast raportować faktury wystawione w innych krajach z lokalnymi numerami VAT.

Forsowane przez podatników stanowisko znajdowało także potwierdzenie w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów kształcie struktury JPK_FA. W polu 4B struktury wymagane jest podanie polskiego numeru NIP. Tym samym, objęcie raportowaniem także faktur sprzedażowych wystawionych z zagranicznym numerem VAT (który może posiadać inny format niż polski NIP) uniemożliwiłoby wypełnianie w sposób właściwy tego pola, które – poza określonymi przypadkami – jest polem obowiązkowym. Co więcej, numer NIP uzupełniany jest także w strukturze JPK_FA w sekcji Podmiot1, co sugeruje, że dane objęte zakresem raportowania powinny odnosić się jedynie do rozliczeń dotyczących podanego w tym polu numeru NIP (polskiego). Jednocześnie, struktura JPK_FA w polu 12 wymaga uzupełnienia przez podatnika stawki VAT odnoszącej się do określonego wiersza faktury. Przy czym, możliwe jest uzupełnienie tego pola jedynie wartościami określającymi polskie stawki podatku (23, 22, 8, 7, 5, 3, 0, zw). Tym samym, objęcie raportowaniem także faktur sprzedażowych wystawionych z zagranicznym numerem VAT, dla których zastosowanie znaleźć mogą inne niż wymienione stawki podatku, uniemożliwiłoby wypełnianie w sposób właściwy tego pola, które – poza określonymi przypadkami – jest polem obowiązkowym.

Argumenty firm zostały zaakceptowane

Przedstawiona argumentacja zyskała akceptację Centrum Kompetencyjnego Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które w odpowiedzi mailowej z 2 marca 2017 r. na pytanie ekspertów EY o zakres raportowania JPK_FA potwierdziło, że raportowaniu w ramach struktury podlegają jedynie faktury rozliczane w Polsce (wystawione z polskim numerem NIP).

Oznacza to, że podatnicy przygotowujący się do raportowania struktury JPK_FA nie muszą ponosić kosztów wdrożenia rozwiązań pozwalających na raportowanie faktur sprzedażowych wystawianych przez nich z numerami VAT innych krajów. Wystarczające w tym zakresie będzie przekazanie organowi podatkowemu danych dotyczących faktur wystawianych z polskim numerem NIP.

—Łukasz Groń jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

—Aleksandra Sewerynek jest menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

podstawa prawna: art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA