fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Jak księgować skutki kradzieży firmowego majątku

Fotolia.com
Otrzymanie z firmy ubezpieczeniowej przyznanego odszkodowania z tytułu utraty środków trwałych, zapasów czy gotówki wykazuje się jako pozostałe przychody operacyjne.

Nieprzewidziane zdarzenia losowe w przedsiębiorstwie mogą dotyczyć kradzieży jego majątku firmowego, obejmującego rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz obrotowych, takie jak: maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty, gotówka w kasie. Tego typu zdarzenia stanowią komponent ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Tylko niezawinione

Straty poniesione przez przedsiębiorcę w wyniku ich zaistnienia, chociaż nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), mogą być jednak – co do zasady – uwzględnione w rachunku podatkowym jako pośrednio związane z tą działalnością. Kosztem uzyskania przychodów są jednak tylko takie straty, których występowanie w toku działalności danego rodzaju jest nieuniknione. Chodzi zatem o straty, które są normalnym, chociaż niechcianym następstwem działania w branży. Celowi osiągnięcia przychodów służy sama działalność gospodarcza, a straty są jedynie ubocznym skutkiem tej działalności. Ponadto, charakter kosztowy mają tylko te straty, które nie powstały z winy przedsiębiorcy, w szczególności jako wynik jego niedbalstwa, naruszenia przepisów lub w wyniku braku nadzoru nad pracownikami, powstałe na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia przez podmiot racjonalnie i starannie prowadzący swoje interesy. Jeżeli przedsiębiorca nie stworzył warunków do zabezpieczenia majątku firmowego nie może zaliczyć wynikłych z tego powodu strat do kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok WSA w Szczecinie z 16 listopada 2017 r., akt I SA/Sz 773/17; wyrok NSA z 22 września 2016 r., II FSK 2248/14).

Amortyzacja, ubezpieczenie, akcyza

Należy pamiętać również o pewnych ograniczeniach w zaliczaniu strat związanych m.in. z kradzieżą majątku firmowego do kosztów uzyskania przychodów. I tak, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć straty powstałe w wyniku utraty firmowych środków trwałych, ale jedynie w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (tj. w części stanowiącej ich niezamortyzowaną wartość).

Dodatkowym warunkiem w przypadku samochodów firmowych jest objęcie ich ubezpieczeniem dobrowolnym (AC, NNW). Kosztów podatkowych nie będą natomiast w ogóle stanowiły straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków (art. 23 ust. 1 pkt 5, 44 i 48 ustawy o PIT; art. 16 ust. 1 pkt 5, 47 i 50 ustawy o CIT).

* Zwrot na rzecz komornika wydatków gotówkowych poniesionych przez niego podczas prowadzenia egzekucji (z tytułu należności biegłych, kosztów ogłoszeń w pismach, kosztów transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości, należności osób powołanych do udziału w czynnościach, kosztów działania komornika poza terenem rewiru komorniczego, kosztów doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, kosztów uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, kosztów doręczenia korespondencji, z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego, kosztów dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego; art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA