fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Trudne do wyceny wartości niematerialne

123RF
Fiskus nie zastosuje danych ex post, gdy kontrolowaną transakcję z przeniesieniem trudnych do wyceny wartości obejmuje uprzednie porozumienie APA.

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w zakresie cen transferowych. Do najistotniejszych spośród nich zaliczyć można rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych przy równoczesnym doprecyzowaniu obowiązku ustalania rynkowych warunków w stosunku do wszystkich transakcji realizowanych pomiędzy nimi, wprowadzenie o wiele dotkliwszych sankcji podatkowych za brak stosowania się do zasady ceny rynkowej oraz usankcjonowanie obowiązków z zakresu cen transferowych na gruncie KKS. Ważną zmianą, która w praktyce ułatwia organom podatkowym (celno-skarbowym) weryfikację i w konsekwencji kwestionowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych jest wprowadzenie instytucji trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Zgodnie z definicją z rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r. ws. cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przez trudne do wyceny wartości niematerialne rozumie się wartości niematerialne, a także prawa do tych wartości, dla których w chwili ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie istniały wiarygodne dane porównawcze ani prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych lub przewidywanych przychodów z tych wartości lub założenia zastosowane przy wycenie tych wartości obarczone były wysokim stopniem niepewności, co powoduje, że rezultat ekonomiczny z przeniesienia tych wartości był trudny do określenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia w przypadku takich wartości badanie porównywalności warunków transakcji uwzględnia również ocenę:

1. czy podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach:

a. dokonałyby rekalkulacji wysokości pierwotnie ustalonej ceny w oparciu o klauzulę umowną dotyczącą zmiany ceny,

b. renegocjowałyby pierwotnie ustalone warunki, w tym wysokość ceny przedmiotu transakcji,

c. przyjęłyby do rozliczenia porównywalnej transakcji płatności warunkowe;

2. czy przeprowadzając prognozę ceny transferowej na dzień zawarcia transakcji, uwzględniono wszystkie możliwe do przewidzenia przez podmiot powiązany okoliczności, mające wpływ na wysokość ceny transferowej.

Co istotne, jeżeli cena transferowa trudnych do wyceny wartości niematerialnych została ustalona na podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym prognoz finansowych, to proces weryfikacji zgodności przyjętej ceny z zasadą rynkową ma uwzględnić analizę, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy kalkulacji ceny transferowej nie odbiegają istotnie od rzeczywistych danych i informacji finansowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi prognozowanymi a rzeczywistymi, prowadzącej do różnicy w wysokości ceny transferowej trudnych do wyceny wartości niematerialnych, wynoszącej co najmniej 20 proc. wartości ceny transferowej skalkulowanej w oparciu o dane prognozowane, określając wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania organ podatkowy nie jest związany ograniczeniem wynikającym z zakazu wykorzystania okoliczności, w tym danych porównawczych, które nie mogły być znane jej stronom w dniu jej zawarcia. Jest to zatem wyjątek od generalnej zasady zakazu stosowania danych ex post przy badaniu rynkowości transakcji.

Należy wskazać, że powyższe rozwiązanie stanowi implementację zaleceń wynikających z Raportu BEPS Plan działania 8-10 („Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości"), które z lipcem 2017 r. zostały zaimplementowane do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych. Niestety, nie wszystkie spośród wypracowanych zaleceń zostały w odpowiedni sposób odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia. Wytyczne OECD przewidują bowiem odstąpienie przez organy podatkowe od szacowania w oparciu o dane ex post w przypadku, gdy podatnik udostępni: (1) szczegółowe informacje na temat prognoz ex ante, wykorzystanych w momencie dokonania przenoszenia i które to zostały wykorzystane w celu dokonania ustaleń cenowych, w tym informacje, w jaki sposób ryzyka zostały uwzględnione w kalkulacjach w zakresie ustaleń cenowych (np. ważone prawdopodobieństwem), informacje o poprawności uwzględnienia przez niego zdarzeń i innych ryzyk możliwych do przewidzenia w uzasadniony sposób i informacje o prawdopodobieństwie ich wystąpienia oraz (2) wiarygodne dowody świadczące o tym, że wszelkie istotne różnice pomiędzy prognozami finansowymi a faktycznymi rezultatami wynikają z: a) nieprzewidywalnych zdarzeń lub okoliczności występujących po ustaleniu ceny, które nie mogły zostać przewidziane przez przedsiębiorstwa powiązane w momencie dokonywania transakcji, lub b) realizacji prawdopodobieństwa wystąpienia przewidywalnych rezultatów oraz że takie prawdopodobieństwo nie zostało istotnie przeszacowane lub niedoszacowane w momencie dokonania transakcji.

Niewątpliwie wprowadzone zmiany zwiększają niepewność po stronie podatników co do wyceny wartości niematerialnych, gdyż kwestionowanie ceny na podstawie danych ex post będzie dla organów podatkowych stosunkowo łatwe, a arbitralnie ustalony margines błędu w wysokości 20 proc. nie jest wystarczający, biorąc pod uwagę poziom skomplikowania przedmiotu transakcji, jaką są trudne do wyceny wartości niematerialne.

Warto wspomnieć, że organy podatkowe nie będą mogły stosować danych ex post w przypadku, gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych objęta jest decyzją w sprawie uprzedniego porozumienia (APA).

Autorka jest partnerem w zespole cen transferowych w CRIDO, publikuje na blogu podatkiwbiznesie.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA