fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Koronawirus: przedłużenie terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Adobe Stock
Minister Finansów przedłużył od 21 dni do 3 miesięcy terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania sprawozdań lub informacji.

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), wczoraj podpisana przez prezydenta. Po jej przyjęciu Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające terminy.

Ewidencja księgowa

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:

- o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) - o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,

- o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,

- o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,

- o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.

Sprawozdawczość finansowa

O dwa lub trzy miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań.

Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużamy o dwa miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi trzy miesiące.

Rozporządzenie wprowadza:

- przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);

- przedłużenie o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminów w zakresie:

– sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,

– sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,

– sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności. (...)

> sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;

• przedłużenie o 60 dni terminów w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych;

• przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych;

• przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;

• przedłużenie terminów dla jednostek sfery budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej:

> o 60 dni, w odniesieniu do:

>> sporządzenia sprawozdań finansowych jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka,

>> przekazywania sprawozdań finansowych do właściwej jednostki,

>> publikacji sprawozdań finansowych na BIP,

o o 2 miesiące, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki.

Sprawozdawczość budżetowa

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie przypadających w 2020 r. terminów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (dalej: uofp):

• o 30 dni, w odniesieniu do:

> podawania do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) informacji ujętych w art. 37 uofp,

> przedstawiania właściwemu zarządowi jst informacji ujętych w art. 265 pkt 1 uofp,

> przedstawiania organowi stanowiącemu jst i RIO informacji ujętych w art. 266 uofp,

• o 60 dni, w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdania z wykonania budżetu, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 uofp;

Rozporządzenie przewiduje również przedłużenie o 21 dni terminów przekazywania sprawozdań, określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

• w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do tego rozporządzenia;

• w przypadku sprawozdań, o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia:

> kwartalnych za I kwartał 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ;

> miesięcznych za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.,

Sprawozdawczość statystyczna

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie o 30 dni terminów sporządzenia i przekazania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań za I kwartał 2020 r., określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

podatki.gov.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA