fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Można zabezpieczyć wartość godziwą

W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny derywatu zabezpieczającego należy ujmować w księgach na bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Podobnie ewidencjonuje się skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanych, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tych pozycji (w tym także pozycji, które w innym przypadku, jako skutki przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych w cenie nabycia). Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej w części powodowanej przez ryzyko niepoddane zabezpieczeniu wykazuje się w księgach zgodnie z zasadami ogólnymi.

Zapasy...

Wykorzystanie instrumentu pochodnego dla zabezpieczenia wartości godziwej aktywów (zapasów) wymaga ujęcia w księgach rachunkowych, zapisem:

1. Zawarcie towarowego kontraktu forward

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe"

Ma „Pozostałe rozrachunki"

2. Ocena efektywności zabezpieczenia oraz wycena derywatu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej na dzień bilansowy oraz w dacie rozliczenia transakcji zabezpieczającej

a) spadek wartości godziwej kontraktu forward, przy równoczesnym wzroście wartości godziwej zapasów (w całości dotyczącym ryzyka poddanego zabezpieczeniu)

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

oraz równolegle

Wn „Materiały" lub „Towary" lub „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów" lub „Produkty gotowe i półfabrykaty" lub „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów"

Ma „Przychody finansowe"

b) wzrost wartości godziwej kontraktu forward, przy równoczesnym spadku wartości godziwej zapasów (w całości dotyczącym ryzyka poddanego zabezpieczeniu)

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

Ma „Przychody finansowe"

oraz równolegle

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Materiały" lub „Towary" lub „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów" lub „Produkty gotowe i półfabrykaty"

3. Sprzedaż materiałów (towarów, produktów)

a) wystawienie faktury sprzedaży dla nabywcy

Wn „Rozrachunki z odbiorcami"

Ma „Sprzedaż produktów" lub „Sprzedaż towarów" lub „Sprzedaż materiałów"

Ma „VAT należny"

b) rozchód zbytych zapasów

Wn „Koszty sprzedanych produktów" lub „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)" lub „Wartość sprzedanych materiałów"

Ma „Materiały" lub „Towary" lub „Produkty gotowe i półfabrykaty"

4. Rozliczenie kontraktu terminowego forward (rozliczenie w wartości netto)

a) zysk na kontrakcie

Wn „Rachunki bankowe"

Ma „Pozostałe rozrachunki"

b) strata na kontrakcie

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Rachunki bankowe"

5. Zamknięcie kontraktu forward

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Krótkoterminowe aktywa finansowe"

W zakresie pkt 2 i 4 możliwe są również zapisy:

a) wartość godziwa kontraktu forward

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Pozostałe rozrachunki"

lub

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe"

Ma „Przychody finansowe"

b) rozliczenie kontraktu forward

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Rachunki bankowe"

lub

Wn „Rachunki bankowe"

Ma „Krótkoterminowe aktywa finansowe".

... lub zobowiązania

Wykorzystanie instrumentu pochodnego dla zabezpieczenia wartości godziwej zobowiązań (pożyczka zaciągnięta w walucie obcej) wymaga następującego ujęcia w księgach rachunkowych:

1. Zaciągnięcie pożyczki w walucie obcej

Wn „Rachunki bankowe"

Ma „Kredyty bankowe"

2. Zawarcie walutowego kontraktu terminowego forward

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe"

Ma „Pozostałe rozrachunki"

3. Zmiana wartości godziwej derywatu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej, wobec wyceny poziomu efektywności zabezpieczenia

a) spadek wartości godziwej kontraktu forward, przy równoczesnym wzroście wartości godziwej pożyczki (w całości dotyczącym ryzyka poddanego zabezpieczeniu)

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

oraz równolegle

Wn „Kredyty bankowe"

Ma „Przychody finansowe"

b) wzrost wartości godziwej kontraktu forward, przy równoczesnym spadku wartości godziwej pożyczki (w całości dotyczącym ryzyka poddanego zabezpieczeniu)

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

Ma „Przychody finansowe"

oraz równolegle

Wn „Koszty finansowe"

Ma „Kredyty bankowe".

—Marek Barowicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA