fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Koszty: Czy prenumeratę trzeba rozliczać w czasie

123RF
Czas i formę rozliczenia wydatków poniesionych na zakup fachowych czasopism uzasadnia charakter kosztów – istotne bądź nieistotne. Mogą więc być odpisywane stopniowo lub jednorazowo. Trzeba pamiętać o zasadzie ostrożności.

Prenumerata oznacza zapłatę z góry na poczet specjalistycznych książek, czasopism czy kolejnych numerów gazet (w postaci papierowej lub elektronicznej), w zamian za zapewnienie ciągłości ich dostaw w określonym czasie (np. w ciągu roku). Prenumerata na kolejny rok dokonywana jest – co do zasady – pod koniec danego roku obrotowego.

Po stronie sprzedawcy...

Dostawcy prasy powinni ująć równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu prenumeraty (tj. świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych) w pasywach bilansu, w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości; dalej: uor). Od tego typu przychodów dokonywane są stopniowo odpisy, którymi uznaje się sprzedaż osiągniętą w bieżącym okresie sprawozdawczym.

... i nabywcy

Z kolei, przedsiębiorstwa prenumerujące fachową prasę, nakłady na jej nabycie – jako że odnoszą się one do przyszłych okresów sprawozdawczych – ujmują jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu art. 39 ust. 1 uor). Ich odpisy powinny następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i formę rozliczenia uzasadnia charakter kosztów (istotne, nieistotne), z zachowaniem zasady ostrożności – mogą być odpisywane stopniowo lub jednorazowo.

Dzień poniesienia

W ujęciu podatkowym, nakłady na prenumeratę stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie otrzymanej faktury (art. 22 ust. 5c–5d ustawy o PIT; art. 15 ust. 4d–4e ustawy o CIT).

Zgodnie bowiem z art. 6 uor, w ewidencji księgowej firmy należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Ewidencja księgowa

Sprzedawca prenumeraty powinien wykazać w księgach rachunkowych tego rodzaju dostawę następująco:

1. Wystawienie faktury z tytułu dostawy rocznej prenumeraty

Wn „Rozrachunki z odbiorcami"

Ma „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2. Uregulowanie zapłaty przez nabywcę („z góry" za cały rok)

Wn „Rachunki bankowe"

Ma „Rozrachunki z odbiorcami"

3. Dokonanie bieżącego odpisu przychodów rozliczanych w czasie

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Ma „Sprzedaż usług" (w przypadku dostawy prenumeraty w formie elektronicznej) lub „Sprzedaż towarów" (w razie dostawy prenumeraty w postaci papierowej).

Prenumerata wymaga ujęcia w ewidencji księgowej nabywcy za pomocą następujących dekretacji:

1. Otrzymanie faktury z tytułu dostawy rocznej prenumeraty

Wn „Rozliczenie zakupu"

Wn „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

Ma „Rozrachunki z dostawcami"

2. Zapłata za prenumeratę („z góry" za cały rok)

Wn „Rozrachunki z dostawcami"

Ma „Rachunki bankowe"

3. Zaksięgowanie nakładów na prenumeratę do rozliczenia w czasie

a) Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Ma „Rozliczenie zakupu"

albo

b) Wn „Koszty według rodzajów" (zużycie materiałów, usługi obce)

Ma „Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Ma „Rozliczenie kosztów"

4. Dokonanie bieżącego odpisu kosztów rozliczanych w czasie

Wn „Rozliczenie kosztów" lub „Koszty zarządu"

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA