Rachunkowość

Rachunkowość: na co przeznaczyć zysk, z czego pokryć stratę

123RF
Niepokryte ujemne wyniki, udziały własne oraz kwoty, które powinny być przelane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, pomniejszają pulę do podziału między wspólników.

Zysk bilansowy za ubiegły (zakończony) rok obrotowy może zostać przeznaczony na różne cele, w tym m.in. na podwyższenie kapitału zapasowego i rezerwowego, pokrycie straty z lat ubiegłych, wypłatę dywidendy dla wspólników i nagród dla pracowników, czy podwyższenie funduszy specjalnych:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok";

Ma „Kapitał zapasowy" lub „Kapitał rezerwowy" lub „Rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe" lub „Pozostałe rozrachunki" lub „Rozrachunki z pracownikami" lub „Fundusze specjalne".

Ile na dywidendę

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Ponadto, w przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

Dostępne różne rozwiązania

Strata bilansowa za dany rok obrotowy może zostać pokryta z różnych źródeł – niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych, zyskami następnych lat, kapitałami: zapasowym i rezerwowym, dopłatami wspólników, czy też poprzez obniżenie kapitału podstawowego:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe" lub „Rozliczenie wyniku finansowego za następny rok" lub „Kapitał zapasowy" lub „Kapitał rezerwowy" lub „Kapitał podstawowy";

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok").

Uwaga! Jeżeli – zgodnie z art. 233 § 1 k.s.h. – bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału podstawowego, wówczas na zarządzie ciąży obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały w zakresie dalszego istnienia spółki.

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL