Rachunkowość

Księgowanie barteru

Adobe
Księgowanie barteru polega na wyodrębnieniu transakcji nabycia i sprzedaży oraz ujęciu ich kwoty na kontach rozrachunkowych. Jego przedmiotem mogą być nie tylko dobra rzeczowe, ale również usługi.

W praktyce gospodarczej zdarza się, że zamiast sprzedaży lub zakupu konkretnych dóbr albo usług podmioty gospodarcze wymieniają się towarami bądź usługami, uzgadniając wcześniej ich wartość w ten sposób, aby bilans był zerowy. Tego rodzaju wzajemna wymiana określana jest terminem barteru i nie jest szczegółowo regulowana przez żadne przepisy prawa. Zgodnie z kodeksem cywilnym ( dalej: k.c.) należy zatem do katalogu umów nienazwanych, ale zawiera podobieństwa do opisanej w k.c. umowy zamiany. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy i stosuje się do niej przepisy o sprzedaży. Można wyróżnić trzy podstawowe cechy umowy barterowej:

1. w przeciwieństwie do umowy zamiany, przedmiotem barteru mogą być nie tylko dobra rzeczowe, ale również usługi (w układzie: towar za towar, towar za usługę lub usługa za towar, usługa za usługę);

2. wartość przedmiotów umowy jest porównywalna (ekwiwalentna);

3. strony umowy występują jednocześnie jako sprzedawca i nabywca.

Ustawa o rachunkowości (dalej: uor), nie określa zasad ujmowania i prezentacji umowy barterowej. W związku z tym dla celów bilansowych każda ze stron z umowy barterowej powinna wyodrębnić sprzedaż oraz zakup. Ewidencja księgowa porozumienia barterowego patrz wzór może przebiegać w sposób przedstawiony w przykładzie (patrz galeria).

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze . zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL