fbTrack
REKLAMA

Prawo

Warunkowe umorzenie postępowania - jazda po alkoholu

Kierowca zatrzymany przez policję w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, często słyszy propozycję dobrowolnego poddania się karze. Nie zawsze jest to jednak najkorzystniejsze z punktu widzenia kierowcy rozwiązanie. Jednym z najlepszych sposobów obrony w przypadku jazdy pod wpływem jest warunkowe umorzenie postępowania.

Kierowca zatrzymany przez policję w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, często słyszy propozycję dobrowolnego poddania się karze. Nie zawsze jest to jednak najkorzystniejsze z punktu widzenia kierowcy rozwiązanie. Jednym z najlepszych sposobów obrony w przypadku jazdy pod wpływem jest warunkowe umorzenie postępowania.  

Jak skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania? Dlaczego tak niewielu kierowców ma wiedzę o tej możliwości? 

Podczas zatrzymania kierowcy za naruszenie art. 178a k.k, czyli prowadzenie pod wpływem alkoholu, policja, dążąc do jak najszybszego zakończenia sprawy, proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze. Jednak prawo daje możliwość uniknięcia konsekwencji swojego czynu, poprzez zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania. Rozwiązanie to ma charakter probacyjny (kierowca poddany jest próbie) i może być zastosowane wobec kierowcy po uprzednim złożeniu przez niego wniosku do sądu. O takim rozwiązaniu policja ani prokuratura nie informuje zatrzymanego kierowcy, warto znać swoje prawa lub zasięgnąć porady adwokata.  

Kto ma szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu? 

Warunkowe umorzenie postępowania za naruszenie art. 178a k.k (prowadzenie pod wpływem alkoholu) jest niezwykle rzadko stosowane przez sądy. Jazda po alkoholu jest czynem nagannym, społecznie szkodliwym i niebezpiecznym wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego, jednak w pewnych okolicznościach sąd orzeka ten środek. Wnioskujący kierowca powinien wykazać, że jest osobą niekaraną za przestępstwa umyślne, stężenie alkoholu w organizmie było niewielkie, że czyn był jednorazowy. Należy przekonać sąd, że kierowca będzie przestrzegał przepisów i uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne. Okolicznościami przemawiającymi za kierowcą mogą być także: jazda po drodze o niskim natężeniu ruchu, jazda bez pasażerów. Art. 66 k. k mówi o przesłankach warunkowego umorzenia postępowania. Jedną z tych przesłanek jest przekonanie, że postawa sprawcy, warunki osobiste i jego dotychczasowy sposób życia, uzasadniają przekonanie, że pomimo umorzenia postępowania nie będzie naruszał porządku prawnego. Nie ma możliwości zastosowania warunkowego umorzenia postępowania w przypadku sprawcy czynu, zagrożonego karą przekraczającą 5 lat. Oznacza to, że kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i został zatrzymany do rutynowej kontroli, ale nie doprowadził do wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub do wypadku śmiertelnego, spełnia ustawowe przesłanki warunkowego umorzenia postępowania.

Omawiane rozwiązanie dotyczy kierowców, którzy nie byli wcześniej skazani za przestępstwa umyślne, z tym że nie bierze się pod uwagę przestępstw, które uległy zatarciu. Sprawca w momencie wydawania orzeczenia musi być uznany za osobę niekaraną, a nie w chwili rozpoczęcia postępowania lub składania wniosku.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek należy uzasadnić, dołączając do niego dokumenty przedstawiające kierowcę w korzystnym świetle, sąd musi być przekonany, że kierowca dobrze rokuje, jego postawa  zasługuje na szansę. Do wniosku można więc dołączyć zaświadczenie o działalności w wolontariacie lub samorządzie studenckim. Więcej o wniosku o warunkowe umorzenie postępowania możesz przeczytać na stronie Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu

Czy warto wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania? 

Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystnym sposobem zakończenia sprawy jazdy po alkoholu. Najważniejszą korzyścią jest sam fakt bycia nadal osobą niekaraną. Osoba, wobec której sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania, może uzyskać zaświadczenie o niekaralności, ma więc tzw. czystą kartę. Ubiegając się o nową pracę, np. nauczyciela, pracownika ochrony, może przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoba, której uda się uzyskać warunkowe umorzenie postępowania nie traci także pracy, jeśli w danym zawodzie jest wymóg niekaralności. Warunkowe umorzenie postępowania znajduje się w Krajowym Rejestrze Karnym, ponieważ rejestr zawiera informacje o osobach przeciwko, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Dane o osobie wobec której w postępowaniu karnym zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, ulega wykreśleniu po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. 

Ponadto przy zastosowaniu warunkowego umorzenia postępowania często kierowca może dalej prowadzić pojazdy, sąd nie jest zobowiązany do obligatoryjnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to niewątpliwie korzystne w przypadku osób wykonujących pracę za kółkiem, np. przedstawicieli handlowych. Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony, ale nie musi, zależy to od decyzji sądu. 

Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania

Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, nie skazuje sprawcy, ale nakłada na niego pewne obowiązki na okres próby, wynoszący od roku do 3 lat. Obciążenia nakładane na skazanego określone są w artykule 67 kk. Obowiązkowo sprawca musi naprawić szkodę, w miarę możliwości także zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie. Ponadto sąd może orzec: obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, świadczenie pieniężne, informowania sądu o przebiegu okresu próby. Po zakończeniu okresu próby następuje przekształcenie warunkowo umorzonego postępowania w umorzenie ostateczne. 

Wznowienie zawieszonego postępowania

Skoro postępowanie zostaje umorzone na czas próby, w pewnych okolicznościach może także zostać ponownie podjęte przez sąd. Przede wszystkim postępowanie może zostać podjęte, jeśli w czasie próby i w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, sprawca popełnił przestępstwo umyślne i został za nie skazany. W tym przypadku okres 6 miesięcy ma służyć organom ścigania do sprawdzenia przebiegu okresu próby. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego może także mieć miejsce, gdy sprawca nie wykonuje nałożonych na niego na czas próby obowiązków, np. uchyla się od dozoru, narusza porządek prawny, nie przestrzega reguł zachowania, nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Inicjatywa o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania należy do oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora, natomiast orzeka sąd. Jeśli sprawa została podjęta, postępowanie toczy się na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do rozpoznania. 

Na jakim etapie można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może być złożony zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym. Możliwe jest to po postawieniu zarzutów, kierowany jest on do prokuratora. Prokurator nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku, może przychylając się do niego przekazać zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Nawet jeśli prokurator nie poprze wniosku złożonego przez sprawcę, to sprawca może ponowny wniosek złożyć do sądu. Taki wniosek można nawet złożyć w postępowaniu odwoławczym, jeśli pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na sprawę. 

Podsumowując: wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można składać wielokrotnie, na różnych etapach postępowania.

Bartosz Ołowski
Kancelaria Adwokat Kierowcy

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA