fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Zwrot zaległych diet radnego oraz sołtysa bez podatku PIT

www.sxc.hu
Sołtys, któremu gmina wypłaci jednorazowo ponad 20 tys. zł zaległych diet za siedem lat, nie zapłaci PIT, jeśli kwota należna za jeden miesiąc nie przekroczyła limitu 2280 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji z 13 października (IPTPB1/4511-387/15-5/AP) kwestię opodatkowanie diet osoby pełniącej funkcję radnego oraz sołtysa.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który od grudnia 2006 r. pełni jednocześnie dwie funkcje społeczne: radnego rady gminy i sołtysa sołectwa. W związku z tym powinien otrzymywać dwie niezależne diety. Jednak od grudnia 2006 r. do grudnia 2013 r. nie wypłacono mu w sumie ponad 20 tys. zł diet sołtysa. Obecnie wynoszą one 350 zł miesięcznie. Cały czas pobierał natomiast dietę radnego, wynoszącą obecnie 1000 zł miesięcznie.

Wnioskodawca wystąpił z powództwem przeciwko gminie o zapłatę zaległości. W lutym 2015 r. strony zawarły ugodę przed sądem, w której gmina zobowiązała się wypłacić mu 23,3 tys. zł tytułem zaległych diet sołtysa za okres od stycznia 2007 r. do grudnia 2013 r. W efekcie kwoty te zostały wypłacone w sześciu ratach miesięcznych, od marca do sierpnia 2015 r. Podatnik otrzymał pięć rat po 4 tys. zł i jedną w wysokości 3,3 tys. zł. Jednocześnie pobierał bieżącą dietę radnego w wysokości 1040 zł miesięcznie oraz bieżącą dietę sołtysa w wysokości 400 zł miesięcznie.

Urząd miejski, wypłacając mu bieżące diety oraz zaległe raty, odprowadził zaliczki na podatek dochodowy, gdyż według gminy wypłacone kwoty przewyższały kwotę uprawniającą do zwolnienia z podatku.

Mężczyzna zapytał, czy płatnik (urząd miejski) powinien pobierać w danym miesiącu zaliczkę. Wskazał, że w latach 2006–2013 pobierał jedynie dietę radnego, której miesięczna wysokość wynosiła od 800 zł do 1000 zł, zaś zaległe diety sołtysa za ten okres kształtowały się na poziomie od 200 zł do 350 zł miesięcznie. Kwoty należne za jeden miesiąc wynosiły maksymalnie 1350 zł i nie przekroczyły nigdy limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku. Jego zdaniem pobranie zaliczki powoduje powstanie nadpłaty w PIT.

Dyrektor IS uznał jego stanowisko za prawidłowe. Zaznaczył w interpretacji, że jednym ze źródeł przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 5 ustawy za przychody z takiej działalności uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób. Do tej grupy zalicza się m.in. parlamentarzystów, radnych (gminy, powiatu, sejmiku województwa), ławników, arbitrów sądów polubownych czy też mediatorów.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te przekazują na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. Natomiast do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R). W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy muszą natomiast sporządzić imienne informacje o wysokości dochodu na druku PIT-11. W informacji PIT-11 należy wykazać przychód, należne koszty uzyskania przychodu i pobraną zaliczkę na podatek.

Dyrektor izby stwierdził na tej podstawie, że limitem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT objęte są kwoty diet dotyczące danego miesiąca, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu. W konsekwencji wypłata w ciągu sześciu miesięcy zaległych diet sołtysa, należnych za okres od stycznia 2007 r. do grudnia 2013 r., które mieszczą się w granicach ustawowego miesięcznego limitu, nie powoduje obowiązku pobrania przez płatnika podatku dochodowego. Możliwości skorzystania ze zwolnienia nie wyklucza fakt, że wypłata nastąpiła jednorazowo. Wykazaniu w PIT-R podlegają bowiem kwoty faktycznie wypłacone – a nie tylko należne – w danym miesiącu.

Dyrektor izby poinformował jednocześnie, że kwota zawyżonej zaliczki pobranej przez płatnika będzie podlegała rozliczeniu przez wnioskodawcę w składanym przez niego zeznaniu podatkowym za 2015 r. na podstawie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) otrzymanej od płatnika.

Komentarz eksperta

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w kancelarii BSWW legal & tax

Minister finansów uznał, że zwolnienie z PIT kwoty 2280 zł miesięcznie odnosi się do kwot diet dotyczących danego miesiąca, a nie kwot faktycznie wypłaconych w danym miesiącu. Należy zauważyć, że interpretacja została wydana w stanie faktycznym, w którym wnioskodawca – radny i sołtys jednocześnie – otrzymał należne mu kwoty diet sołtysa z opóźnieniem, po zawarciu ugody sądowej z gminą. Przyjęcie odmiennej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT byłoby krzywdzące dla osób w podobnych sytuacjach. Skumulowana wypłata zaległych diet mogłaby oznaczać przekroczenie miesięcznego limitu 2280 zł, co skutkowałoby opodatkowaniem nadwyżki ponad tę kwotę. Interpretację należy zatem ocenić pozytywnie, ponieważ nie różnicuje ona pozycji osób, które otrzymują diety terminowo, oraz podatników, którym wypłacono diety z opóźnieniem.

Istotne jest również potwierdzenie przez ministra finansów, że nadpłacona kwota zaliczek na PIT pobrana przez płatnika będzie rozliczona w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA