fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Interpretacja indywidualna chroni także następcę prawnego - wyrok NSA

123RF
Jeżeli w takim samym stanie faktycznym spółka przejmująca zastosowała się do uzyskanej interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz spółki przejmowanej, to skorzysta z wynikających z tej interpretacji uprawnień ochronnych. Zasada ta dotyczy również zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po połączeniu podmiotów.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 września 2016 r. (II FSK 2210/14).

Spółka (bank) połączyła się przez przejęcie z innym bankiem. Tym samym wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe banku zgodnie z art. 93 § 1 i 2 ordynacji podatkowej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka spytała, czy prawa wynikające z interpretacji indywidualnych, wydanych bankowi po 1 lipca 2007 r., przeszły po połączeniu na spółkę jako następcę prawnego banku. Na tak postawione pytanie spółka sama odpowiedziała twierdząco: jej zdaniem jest tak pod warunkiem, że stan faktyczny się nie zmienił. Zdaniem spółki wynika to z zasady sukcesji generalnej wyrażonej w ordynacji podatkowej. Zmiana prawa od 1 lipca 2007 roku nie wpłynęła na zasady przechodzenia praw wynikających z interpretacji indywidualnych.

Organ nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki. Jego zdaniem interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podmiot, dla którego została wydana. Dlatego ma zastosowanie jedynie do banku. Tym samym nie chroni spółki niezależnie od tego, czy bank zastosował się do interpretacji czy nie. Zdaniem organu nie ma znaczenia fakt tożsamości stanu faktycznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem sądu interpretacja indywidualna chroni podmiot, dla którego została wydana, a także podmiot przejmujący na podstawie art. 93 § 1 ordynacji podatkowej. WSA powołał stosowne orzecznictwo NSA na poparcie swojego stanowiska.

NSA oddalił skargę kasacyjną. Zdaniem sądu spółka przejmuje od banku stan prawny, a nie faktyczny, więc pozytywne skutki interpretacji będą miały do niej zastosowanie. Warunkiem tego będzie jednak zastosowanie się przez bank do wydanej interpretacji. Rozpatrując stanowisko organu podatkowego NSA uznał, że jedynie zmiana stanu faktycznego uzasadniałaby niemożliwość skorzystania przez spółkę z interpretacji indywidualnej. Organ mógłby także zmienić interpretację, powołując się na zmianę wykładni prawa.

—Jan Jakub Matak, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Piotr Wysocki, konsultant w poznańskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. (dawniej: Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.)

Problem sukcesji ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego od dłuższego czasu jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Jego rozwiązania nie ułatwia rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. W przypadku łączenia się spółek przez przejęcie zasadniczo można wyróżnić dwie sytuacje, w których można rozważać, czy następca prawny (spółka przejmująca) może skorzystać z uprawnień wynikających z interpretacji indywidualnej, której adresatem był poprzednik prawny (spółka przejmowana):

- spółka przejmowana zastosowała się do interpretacji przed dniem przejścia jej praw i obowiązków na spółkę przejmującą;

- spółka przejmująca zastosowała się do interpretacji indywidualnej po dniu przejścia na nią praw i obowiązków spółki przejmowanej.

Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudza druga ze wskazanych sytuacji, co potwierdza komentowany wyrok. Skutkiem samego wydania indywidualnej interpretacji jest nabycie przez zainteresowanego dwóch rodzajów uprawnień:

1) prawa do zapoznania się z informacją pochodzącą od organu podatkowego oraz

2) uprawnienia do zastosowania się do stanowiska organu podatkowego wyrażonego w tej interpretacji, czego konsekwencją jest uzyskanie ochrony prawnej.

Co więcej, przyjmuje się, że sukcesja podatkowa powinna dotyczyć również ekspektatywy nabycia prawa. Uprawnienie do zastosowania się do interpretacji jest co najmniej ekspektatywą nabycia uprawnień ochronnych i tym samym powinno ono podlegać sukcesji podatkowej. Jeżeli zatem spółka przejmowana, jako adresat interpretacji indywidualnej, uzyskała prawo do zastosowania się do tej interpretacji, to spółka przejmująca będąca jej następcą prawnym przejmie uprawnienie do zastosowania się do interpretacji w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jakie przysługiwały spółce przejmowanej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w obrocie prawnym istnieją również odmienne orzeczenia wskazujące, że następca prawny zainteresowanego może przejąć uprawnienia ochronne wynikające z interpretacji indywidualnej, której adresatem był poprzednik prawny, pod warunkiem że uprawnienia te, w wyniku zastosowania się do interpretacji przed przekształceniem, nabył sam zainteresowany (przykładowo wyrok NSA z 17 listopada 2015 r., II FSK 2085/13).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA