fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

NSA o leasingu: VAT tylko od tego co firma dostała

Fotolia.com
Gdy umowa leasingu finansowego jest "zrywana" z winy leasingobiorcy o prawie do korekty pierwotnej faktury nie przesądza zwrot jej przedmiotu.

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok potwierdzający korzystną dla firm leasingowych wykładnię ustawy o VAT.

W sprawie chodziło o leasing finansowy. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że wydając przedmiot leasingu korzystającemu dokonuje dostawy towarów. Ta potwierdzona jest fakturą VAT na pełną wartość przedmiotu leasingu wraz z należnym VAT.

Niedokończone kontrakty

Niekiedy jednak takie kontrakty wygasają lub zostają rozwiązane - z winy korzystającego - przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte. Dotyczy to sytuacji gdy dochodzi do szkody całkowitej, utraty przedmiotu leasingu np. w wyniku kradzieży, bądź zaprzestania spłat rat leasingowych.

Firma spytała czy w przypadku wygaśnięcia czy przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego, w szczególności na skutek wystąpienia szkody całkowitej, utraty przedmiotu leasingu lub gdy umowa wygasa bądź jest rozwiązana z winy korzystającego, może wystawić korektę pierwotnej faktury VAT i wykazać jedynie kwoty faktycznie otrzymane od korzystającego?

Fiskus potwierdził prawo do korekty, ale tylko w przypadku przedterminowego zakończenia umowy leasingu w wyniku zalegania przez korzystającego z opłatami gdzie dochodzi do zwrotu przedmiotu leasingu. Gdy jest szkoda całkowita lub utrata przedmiotu leasingu (np. kradzież) nie zachodzą podstawy uzasadniające dokonanie korekty faktury, gdyż nie dochodzi do zwrotu tego co było w leasingu.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę. Rację przyznał jej dopiero NSA.

Zauważył, że leasingodawca w momencie gdy dokonuje dostawy ma określony harmonogram spłat wynagrodzeń obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe. Po ewentualnym rozwiązaniu stosunku umownego z winy leasingobiorcy ten jest zobowiązany zapłacić określoną część wynagrodzenia , która miałby zapłacić gdyby umowę wykonał całości. Nie płaci jednak całości należności – pomniejsza się tę należność o korzyści, które uzyskuje finansujący m.in. z uwagi na to, że następuje szybsza spłata.

Niższa kwota, mniejszy VAT

NSA nie zgodził się, że w spornej sprawie prawo do korekty dotyczy tylko sytuacji gdy następuje zwrot przedmiotu leasingu. Jak tłumaczył sędzia NSA Janusz Zubrzycki w orzecznictwie krajowym i unijnym wielokrotnie wskazuje się, że VAT powinien być pobierany od świadczenia wzajemnego rzeczywiście otrzymanego przez podatnika. Jeżeli więc rzeczywiście otrzymana kwota w wyniku opisanych sytuacji jest niższa i wynika to z przepisów to nie można obciążać podatnika VAT od części świadczenia której nigdy nie uzyska. I to nie uzyska jej zgodnie z przepisami, bo np. kodeks cywilny zabrania pobieranie takiego świadczenia w pełniej kwocie.

W ocenie NSA w razie rozwiązania leasingu finansowego na wskutek okoliczności za które korzystający ponosi odpowiedzialność w konsekwencji czego jest zobowiązany do natychmiastowego zapłacenia finansującemu wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat pomniejszonych o korzyści jakie finansujący uzyskał w skutek zapłaty przed umówionym terminem jeżeli prowadzi to do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu obniżenia ceny (art. 29a ust 10 pkt 1 ustawy o VAT) lub dodatkowo obniżenia postawy opodatkowania w skutek zwrotu towaru ( art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT) finansującemu przysługuje prawo do dokonania korekty faktury dokumentującej umowę.

Obniżona w takim przypadku podstawa opodatkowania z 29a ust. 1 ustawy o VAT obejmuje sumę rat leasingowych należnych na dzień rozwiązania umowy oraz rat wymaganych na ten dzień, których termin płatności przypada po tym dniu pomniejszonych o stosowaną część odsetkową oraz wartość ewentualnie zwróconego finansującemu przedmiotu leasingu.

NSA nie zgodził się jedynie z twierdzeniem spółki, że część płatności której dokonuje korzystający ma charakter odszkodowawczy i w związku z tym nie powinien w ogóle podlegać VAT. Podkreślił, że choć ta należność ma charakter cywilnoprawny, odszkodowawczy, ale na gruncie VAT jest to należność ekonomiczna, którą otrzymuje leasingodawca z uwagi na to że zawarł umowę dostawy i ta część jest jej elementem. To na pewno podlega VAT. Tylko ta część której leasingodawca nie otrzymuje nie podlega opodatkowaniu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: I FSK 2053/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA