fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Wniosek o dopuszczenie dowodu w postępowaniu podatkowym

www.sxc.hu
Przedsiębiorca, u którego jest prowadzona kontrola, ma prawo w czasie jej trwania domagać się oględzin czy przesłuchania świadka, jeśli uzna, że będzie to miało wpływ na jej wynik.

W naszej firmie jest prowadzona kontrola podatkowa. Pracownicy urzędu skarbowego wskazali, jakie dokumenty chcą od nas uzyskać, a my wydaliśmy je osobom kontrolującym za pokwitowaniem. Potem jednak uznaliśmy, że kontrolujący powinni również skompletować trzy dokumenty pochodzące od naszego kontrahenta. Z naszego punktu widzenia te dokumenty są bardzo istotne, gdyż wskazują na prawidłowe wprowadzenie ich do naszego systemu finansowo-księgowego i rozliczenie w podatkach. Chcemy wnieść o dopuszczenie dowodu z tych dokumentów. Jak powinien taki wniosek o dopuszczenie dowodu wyglądać i co musi zawierać? – pyta czytelniczka.

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy kontrola taka jest przeprowadzana na zasadach wskazanych w tej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. W zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się natomiast przepisy ustaw szczególnych, m.in. ordynacji podatkowej.

Deklaracje, księgi, opinie biegłych

Kontrola podatkowa ma za zadanie ustalić stan faktyczny istotny dla celów podatkowych, dotyczący wypełniania przez podatnika obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę. Aby prawidłowo ustalić stan faktyczny, kontrolujący musi zgromadzić materiał dowodowy.

Stosownie do art. 180 § 1 o.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Ustawodawca wskazał zatem, że dowodem takim może być:

1. wszystko to, co jest zgodne z prawem i

2. w ocenie organu podatkowego może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

W kontroli podatkowej dowodem mogą być w szczególności deklaracje złożone przez przedsiębiorcę – podatnika, księgi podatkowe, opinie biegłych, materiały – informacje zebrane w wyniku oględzin.

Konieczne jest uzasadnienie

Kontrolujący powinni zgromadzić kompletny materiał dowodowy i sprawdzić rzetelność określonych transakcji zawieranych przez kontrolowanego. Czasami jednak kontrolowany może uznać, że kontrolujący nie wziął pod uwagę i nie przyjął jako dowód konkretnych dokumentów – dowodów, które według niego są istotne z punktu widzenia poczynienia dalszych ustaleń. W takiej sytuacji kontrolowany może wnieść o dopuszczenie konkretnego dowodu. Powinien jednak pamiętać, aby w sposób właściwy uzasadnić swój wniosek. Organ podatkowy nie powinien mieć bowiem żadnych wątpliwości, że wniosek kontrolowanego o dopuszczenie dowodu jest zasadny.

Niezbędne elementy

Składając wniosek o dopuszczenie dowodu, wnioskodawca powinien wskazać następujące elementy:

1. dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, adres, NIP),

2. wskazanie organu, do którego jest kierowany wniosek,

3. określenie istoty i zakresu wniosku, a więc czego strona się domaga (żąda) i jaki skutek chce osiągnąć,

4. wskazanie, dlaczego dopuszczenie dowodu jest zgodne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,

5. wskazanie załączników, jeśli są dołączone do wniosku,

6. podpis wnioskującego.

Organ oceni

Podstawowym kryterium, które organ podatkowy bierze pod uwagę przy dopuszczeniu dowodu, jest jego ocena, a więc w pierwszej kolejności to, czy taki dowód może (a więc nie musi) przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a w drugiej kolejności sprawdzenie jego zgodności z prawem. A zatem to organ decyduje, czy podniesione przez podatnika we wniosku o dopuszczenie dowodu okoliczności mogą się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. To z kolei oznacza, że podatnik powinien w taki sposób uzasadnić swój wniosek dowodowy, aby organ podatkowy uznał, że przeprowadzenie tego dowodu może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Przykład

Podatnik PPHU „Karol-trans" Antoni Kowalewski prowadzący działalność w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi złożył wniosek o dopuszczenie dokumentów WZ 1/2014, 23/2014, 165/2014 na okoliczność potwierdzenia faktu prowadzenia z innym podmiotem gospodarczym – PPHU „Chemia – hurt" kontaktów handlowych w 2014 roku i przeprowadzania transakcji, rzeczywistego i faktycznego odbioru przez podatnika wyrobów firmy PPHU „Chemia – hurt".

Kiedy uwzględnienie, a kiedy odmowa

Organ podatkowy ma obowiązek uwzględniać te wnioski dowodowe strony, które w świetle tezy dowodowej dotyczą dowodów mających znaczenie dla wszechstronnego załatwienia sprawy i okoliczności, a które nie zostały wyjaśnione innymi dowodami (wyrok WSA w Kielcach z 7 lutego 2013 r., I SA/Ke 675/12).

Organ podatkowy odmówi natomiast uwzględnienia wniosku o dopuszczenie dowodu podatnika, jeśli stwierdzi, że dowód ten nie jest istotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub dotyczy kwestii już wyjaśnionych (wyrok WSA w Gliwicach z 7 marca 2012 r., III SA/Gl 907/11).

Odmowa uwzględnienia wniosku podatnika nastąpi również wtedy, gdy wniosek dotyczy oczywistych okoliczności i dowodów, gdzie do oceny przedmiotu sporu wystarcza wiedza powszechnie dostępna (wyrok NSA z 11 czerwca 2013 r., I FSK 939/12).

Organ podatkowy odmówi także uwzględnienia wniosku o dopuszczenie dowodu, jeśli okoliczności w nim podniesione nie są kwestionowane przez organ podatkowy (wyrok NSA z 21 listopada 2008 r., II FSK 503/08).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA