fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Podatnik może zażądać skorygowania błędu w decyzji fiskusa

123RF
W przypadku błędu rachunkowego oraz innej oczywistej omyłki organ wydaje postanowienie o ich sprostowaniu. Robi to z urzędu lub na wniosek strony.

- Urząd skarbowy wydał decyzję w prowadzonym wobec nas postępowaniu podatkowym. Po uważnym zapoznaniu się z tą wielostronicową decyzją, w jej uzasadnieniu zauważyliśmy błędy w podanych cyfrach – w działaniu matematycznym mnożenia przy odsetkach. Sama kwota wskazana w decyzji jest poprawna, mamy zastrzeżenia tylko do tych błędów pisarskich. Zależy nam, aby decyzja była prawidłowa. W jaki sposób zwrócić się do fiskusa o jej poprawienie? – pyta czytelnik.

Ustawodawca przewidział sytuację, gdy organ podatkowy w wydawanych przez siebie rozstrzygnięciach popełnia drobne, proste błędy rachunkowe czy omyłki. Stosownie do art. 215 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organ podatkowy może prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez siebie decyzji. Robi to z urzędu lub na żądanie (wniosek) strony. Wspomniany przepis odnosi się do takich wad decyzji, które charakteryzują się cechą oczywistości. Ta cecha stanowi granicę dopuszczalności sprostowania w trybie art. 215 § 1 o.p., a więc sprostowaniu podlega tylko oczywiste przeoczenie czy zastosowanie niewłaściwego słowa lub omyłka pisarska o charakterze elementarnym. Chodzi tu o takie słowo czy omyłkę pisarską, które nie wpływają na treść i znaczenie prostowanego postanowienia (wyrok WSA w Krakowie z 23 maja 2016 r., I SA/Kr 373/16).

Dwa różne pojęcia

W orzecznictwie sądowo – administracyjnym wskazano, że błędem rachunkowym jest omyłka w działaniu matematycznym, która widnieje w decyzji. Nie jest takim błędem wadliwe wyliczenie które jest zawarte w dowodach przyjętych za podstawę ustaleń faktycznych decyzji (wyrok NSA w Warszawie z 14 marca 2017 r., II FSK 426/15). Trudno za błąd oczywisty uznać umieszczenie w sentencji decyzji (w zapisie cyfrowym, jak i słownym) kwoty odmiennej od kwoty, która jest obliczona w uzasadnieniu tej decyzji (wyrok WSA w Szczecinie z 21 grudnia 2016 r., I SA/Sz 1123/16).

Przez oczywistą omyłkę należy natomiast rozumieć błąd, który nie wpływa na znaczenie merytoryczne aktu administracyjnego i jego charakter nie budzi wątpliwości w świetle ustalonego stanu faktycznego sprawy lub stanu prawnego. Przykładem oczywistej omyłki jest przestawienie liter w wyrazie lub dodanie zbędnej litery, a więc drobne błędy pisarskie czy przeoczenia (wyrok WSA w Gdańsku z 29 grudnia 2016 r., I SA/Gd 1488/16). Sprostowanie nazwiska osoby ponoszącej solidarną ze skarżącym odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki stanowi oczywistą omyłkę pisarską, a jej sprostowanie nie prowadzi do zmian po stronie podmiotowej postępowania (wyrok WSA w Gdańsku z 20 lipca 2016 r., I SA/Gd 495/16). Sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji (wyrok WSA w Rzeszowie z 4 lutego 2014 r., I SA/Rz 1159/13).

Części składowe pisma

Wniosek o sprostowaniu błędu rachunkowego jest podaniem. Musi spełniać formalne przesłanki, a więc zawierać:

1. dane podatnika (imię i nazwisko podatnika – przedsiębiorcy),

2. adres (siedzibę firmy),

3. nazwę organu podatkowego,

4. treść żądania – sprostowanie błędu rachunkowego

5. podpis podatnika

Kiedy i do kogo

Skorzystanie z trybu wnioskowego o sprostowanie błędu/omyłki w decyzji nie jest ograniczone czasowo. Oznacza to, że może zostać przeprowadzone w każdym czasie, niekoniecznie po przekazaniu odwołania organowi drugiej instancji.

Przykład

Dyrektor urzędu skarbowego z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską, która widniała w decyzji z 10 maja 2017 r. (PBIV – I-415/654/2017/CT) w ten sposób, że w wierszu 20 od góry na stronie 3 decyzji zamiast kwoty „666,60 zł" wskazał, że powinno być „606,60 zł". W uzasadnieniu organ wskazał, że błąd ten miał charakter czysto techniczny i nie wynikał z błędnych obliczeń czy oceny stanu faktycznego. Błąd ten był wynikiem błędnego przepisania kwoty.

Przykład

Naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z 31 marca 2017 r. (PB II-415/557/2017). Jako oczywistą omyłkę pisarską wskazał na podanie w 10 wierszu na stronie 4 od góry decyzji słów: „2016 r." zamiast „2015 r." Jak wskazano w postanowieniu, o oczywistej omyłce świadczy to, że pozostałe elementy, zwłaszcza treść uzasadnienia wskazanej decyzji, pozwalają bez jakichkolwiek wątpliwości zidentyfikować ją jako rozstrzygnięcie dotyczące rozliczenia PIT za 2015 rok.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o sprostowanie omyłki/błędu rachunkowego jest organ, który wydał tę decyzję.

Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

WZÓR – Wniosek o sprostowanie błędu rachunkowego oraz oczywistej omyłki pisarskiej

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA