fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Kiedy fiskus odmówi interpretacji

Od 1 marca br. zarówno pisemny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jak i elektroniczny należy kierować wyłącznie na adres Dyrektora KIS.
google
Od 1 marca 2017 r. interpretacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Złożenie ORD-IN wyłącza m.in. toczące się postępowanie lub kontrola podatkowa bądź celno-skarbowa w przedmiocie zawartego w nim stanu faktycznego. Jeżeli w takim samym stanie prawnym wydano interpretację ogólną, KIS wskaże jej oznaczenie w postanowieniu o bezprzedmiotowości wniosku.

Wprowadzona 1 maca 2017 r. reforma administracji skarbowej przyniosła istotne zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Stały się one niezwykle popularnym narzędziem, które pozwala zainteresowanym, w tym także przedsiębiorcom, na otrzymanie wiążącej, urzędowej kwalifikacji podatkowych skutków zaistniałego stanu faktycznego lub prognozowanego zdarzenia przyszłego. Zastosowanie się do interpretacji ma dodatkowo przewidziany w ordynacji podatkowej walor ochronny. Nic więc dziwnego, że mechanizm ten był i jest szeroko wykorzystywany przez podatników borykających się z wątpliwościami w zakresie prawidłowego rozpoznania skutków podatkowych ich indywidualnych przypadków.

Od 1 marca 2017 r. organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych jest wyspecjalizowany organ podatkowy – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). W miejsce uprzednio właściwych terytorialnie organów podatkowych, składane pisemnie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych należy kierować wyłącznie na adres Dyrektora KIS (43-300 Bielsko Biała, ul. Teodora Sixta 17). Możliwe jest także składanie wniosków drogą elektroniczną, za pomocą e-PUAP, na adres KIS. Również na rachunek KIS uiszcza się opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej. Należy ją wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, w wysokości 40 zł. Jeżeli jednak w jednym wniosku zaprezentowano więcej niż jeden stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), to opłata jest należna od każdego takiego stanu bądź zdarzenia. Z kolei w przypadku wniosku wspólnego, ustaloną według tych zasad opłatę kalkuluje się mnożąc obliczoną kwotę przez liczbę zainteresowanych podmiotów, wskazanych we wniosku ORD-WS.

Konsekwencją zmiany organu wydającego interpretacje jest wprowadzenie nowych wzorów formularzy wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN, ORD-WS), które zostały zawarte w rozporządzeniach ministra rozwoju i finansów z 17 lutego 2017 r.: w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (DzU 2017 r., poz. 343) i z w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (DzU 2017 poz. 353).

Podobnie jak w obowiązującym w ubiegłym roku stanie prawnym, również aktualne regulacje ordynacji podatkowej przewidują przypadki, których zaistnienie nie pozwala na wydanie indywidualnej interpretacji. Mianowicie, nie wydaje się interpretacji indywidualnej:

- w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,

- w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w ustawie o VAT.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być także przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Co więcej, od 2016 roku obowiązuje zasada, że za bezprzedmiotowy zostanie uznany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli przedstawiony w nim stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. W takim przypadku organ podatkowy wyda postanowienie o bezprzedmiotowości wniosku, wskazując zarazem oznaczenie wydanej interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA