fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Reforma administracji skarbowej: minister zapomniał znowelizować rozporządzenie

Fotorzepa, Michał Walczak
Wniosek o rozłożenie na raty kary pieniężnej wymierzonej za urządzanie gry na automatach poza kasynem rozpatrzy właściwy miejscowo naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Od 1 marca 2017 r. zniesieni zostali naczelnicy urzędów celnych oraz urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi, a ustanowieni zostali naczelnicy urzędów celno-skarbowych i utworzone zostały urzędy celno-skarbowe.

Regulacje przejściowe art. 208 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą postępowań podatkowych wszczętych i niezakończone przed 1 marca 2017 r. prowadzonych przez naczelnika urzędu celnego jako organu podatkowego pierwszej instancji. Stanowią one, że postępowania takie prowadzi właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika naczelnik urzędu skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jednak postępowania w zakresie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem gry, chociaż stosuje się do nich odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej, nie są postępowaniami podatkowymi. W ich przypadku zastosowanie ma art. 222 ustawy wprowadzającej KAS stanowiący, że postępowania w sprawach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych (dalej: ustawa o grach) wszczęte i niezakończone przed 1 marca 2017 r. przejmują organy właściwe w takich sprawach po 1 marca 2017 r.

Jeśli zatem wniosek o rozłożenie na raty kary pieniężnej nałożonej przez naczelnika urzędu celnego został złożony przed 1 marca 2017 r. i do tego dnia nie został rozpatrzony przez naczelnika urzędu celnego, to jego załatwieniem zajmuje się obecnie właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku wniosków złożonych po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, a więc po 1 marca br.

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (dalej: rozporządzenie) organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, są właściwe m.in. w sprawach odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty.

Na mocy art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o grach, co do zasady, karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat. Skoro zatem naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem właściwym do określenia wysokości kary pieniężnej, to na mocy § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia właściwy jest także do udzielania ulg w spłacie tego zobowiązania. Dotyczy to nie tylko rozłożenia na raty zaległości podatkowej, ale także – zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia – odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zapłaty podatku – bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty, jak i umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – bez ograniczenia kwoty.

Jest to o tyle zaskakujące, że wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych (w tym pojęciu mieszczą się kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy o grach hazardowych) przypisane zostało, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych.

Istotą funkcjonowania naczelnika urzędu celno-skarbowego - według zapowiedzi autorów projektu wprowadzenia KAS – miało być przede wszystkim wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę, gdy rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa.

Czyżby zapomniano dostosować § 15 ust. 1 rozporządzenia do zakładanego podziału zadań w KAS?

podstawa prawna: art. 160 ust. 1 pkt 6 i ust. 8, art. 162 ust. 1 pkt 4, art. 163 pkt 2, art. 222 oraz art. 208 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r., poz. 1948 ze zm.)

podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 122)

podstawa prawna: art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 471 ze zm.)

podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r., poz. 1947 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA