fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych kontrahenta

123RF
Podatnik ma prawo wystąpić o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podmiotu, z którym zamierza przeprowadzić transakcję. Musi jednak przedstawić urzędnikom pozwolenie otrzymane od tej osoby na wystawienie takiego dokumentu.

Jestem przedsiębiorcą, planuję przeprowadzić dużą transakcję z jednym z moich kontrahentów (sprzedaż gruntów i hal magazynowych). W związku z tym chciałbym znać sytuację finansową zbywcy, w czym może mi pomóc informacja o tym czy ma on zaległości podatkowe. Czy mogę otrzymać takie zaświadczenie? Do kogo mam się zwrócić? Jakie warunki muszę spełnić? Czy organ może mi go nie wydać? Ile czasu będę czekać na taki dokument? - pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 306h § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości. Takie zaświadczenie ma duże znaczenie dla nabywcy, gdyż w przypadku nieposiadania go, nie może on w sposób skuteczny powoływać się na brak wiedzy w tym zakresie, czy wiedzę niezgodną ze stanem faktycznym (wyrok WSA w Lublinie z 26 października 2007 r., I SA/Lu 479/07).

Instytucja zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego ma na celu ochronę podmiotu przystępującego do nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wyrok NSA w Warszawie z 11 lutego 2014 r., II FSK 338/12). Aby jednak organ podatkowy wydał nabywcy zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, do wniosku musi być dołączona zgoda zbywającego na wydanie przez organ podatkowy takiego dokumentu. Wydanie zaświadczenia jest zatem uzależnione od zgody wyrażonej uprzednio przez zbywcę. Jeżeli nie ma zgody zbywającego, to organ podatkowy nie ma prawa wydać nabywcy zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, zgoda podatnika powinna być wyrażona na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

Maksymalnie siedem dni

Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Artykuł 306a § 5 o.p. stanowi, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiego dokumentu. W przypadku, gdy do wydania zaświadczenia konieczna jest zgoda zainteresowanego podatnika, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia jego oświadczenia wyrażającego taką zgodę. Stanowi o tym § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Można złożyć zażalenie

Jeżeli organ odmówił podatnikowi wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, to podatnik ma prawo złożyć zażalenia na rozstrzygnięcie organu. Aby jednak takie zażalenie zostało uznane przez organ podatkowy, podatnik powinien spełnić przesłanki formalne, które są wskazane w przepisach podatkowych.

Zgodnie z art. 306c o.p. odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o taki dokument następuje bowiem w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Takie zażalenie należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 239 o.p. w przypadku zażaleń odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące odwołań. W sprawie rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego właściwy jest organ wyższej instancji. Gdy zatem rozstrzygnięcie zostało wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, zażalenie trzeba będzie złożyć do właściwego będzie to zatem dyrektor izby administracji skarbowej.

Podstawa prawna: art. 306a – 306n ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.) rozporządzenie ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DzU z 2015 r. poz. 2355 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA