fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Interpretacje podatkowe w 2016 r.

www.sxc.hu
Jeśli w określonym stanie faktycznym została już wydana interpretacja ogólna, podmiot wnioskujący o wydanie pisma w swojej konkretnej sprawie dostanie informację, że ma ona zastosowanie w jego przypadku.

Nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej wprowadziła od 1 stycznia istotne zmiany w zakresie interpretacji podatkowych. Warto zatem przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji zapoznać się z nowymi regulacjami.

Kto i gdzie składa

Interpretacje podatkowe, wydawane od 1 lipca 2007 r. przez ministra finansów, dzielą się na indywidualne i ogólne. Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć każdy, kto ma wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Warto podkreślić, że przez ministra wydawane są tylko interpretacje ogólne, indywidualne wydają w jego imieniu upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych. Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie właściwego dyrektora izby skarbowej lub wysłać pocztą na adres Biura Krajowej Informacji odpowiadający danej izbie skarbowej według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy >patrz tabela 1 lub rodzaju podatku, którego dotyczy wniosek >patrz tabela 2. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej powinien być złożony na odpowiednich drukach. Od 5 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy:

- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (druk ORD-IN/oraz ORD-IN/A),

- wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (druk ORD-WS oraz ODR-WS/A),

- wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (druk ORD-OG oraz ORD-OG/A).

W imieniu ministra finansów interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy pięciu izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od dwóch czynników:

- miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz

- podatku, którego dotyczy wniosek.

Szerszy zakres uprawnień ministra

Od 1 stycznia 2016 r. minister finansów otrzymał większe uprawnienia w zakresie wydawania, zmiany i uchylania interpretacji, w szczególności ma prawo:

- zmienić wydaną interpretację w przypadku stwierdzenia niezgodności z orzecznictwem sądów;

- uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej lub wydania postanowienia o interpretacji ogólnej wydanej w tym zakresie;

- wydać decyzję o wygaśnięciu interpretacji indywidualnej;

- uchylić postanowienie o interpretacji ogólnej oraz przekazać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia;

- wydać upoważnienie podległym organom do wydawania, zmiany i uchylenia postanowień o interpretacjach.

W celu ujednolicenia stosowania przepisów

Podatników, którzy wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej, może spotkać przykra niespodzianka. Nie zostanie wydana interpretacja indywidualna, jeśli została już wydana w analogicznym stanie faktycznym interpretacja ogólna. Wnioskodawca otrzyma wtedy informację, że ma tu zastosowanie interpretacja ogólna z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. Podatnikom w takiej sytuacji przysługuje prawo złożenia zażalenia, a w ostateczności skierowanie skargi do sądu administracyjnego.

Minister finansów w sytuacji uznania stanowiska wnioskodawcy o wydanie interpretacji indywidualnej za prawidłowe może zaniechać wydania uzasadnienia prawnego. W przypadku uznania stanowiska wnioskodawcy za nieprawidłowe wydana jest interpretacja z wykazaniem prawidłowego stanowiska oraz uzasadnieniem prawnym.

Trzeba przedstawić argumenty

Wszyscy ci, którzy zamierzają wystąpić do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej, powinni pamiętać o szczegółowym przestawieniu tematu, którego ma dotyczyć interpretacja ogólna i powołać się przy tym na przepisy prawa podatkowego. Dodatkowo warto się powołać na wydane już interpretacje lub postanowienia w podobnych lub takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Opis musi być wyczerpujący

Sama procedura wydawania interpretacji indywidualnej nie uległa zmianie. W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek, w którym należy opisać zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Opis powinien być wnikliwy, wyczerpujący i zgodny z prawdą. Wnioskujący bowiem składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że stan faktyczny lub zdarzenia przyszłe nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub skarbowego oraz kontroli podatkowej lub skarbowej.

Wspólny wniosek

Istotną zmianą, obowiązującą od 1 stycznia, jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej więcej niż jednego podmiotu uczestniczącego w danym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. W takim przypadku powinien zostać złożony jeden wniosek, w którym wskazany zostanie jeden, będący stroną w postępowaniu podmiot. Wytypowany podmiot otrzyma interpretację indywidualną, natomiast pozostali jej odpis.

Z wnioskiem może także wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Opłata bez zmian

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie uległa zmianie i wynosi 40 zł. W związku z tym, że jeden wniosek może złożyć kilka podmiotów, całkowity koszt wydania interpretacji uzależniony jest od liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku oraz liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, których ma dotyczyć wydana interpretacja.

Przykład

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez pięciu zainteresowanych i będzie dotyczył trzech zdarzeń przyszłych, to całkowita opłata wyniesie 600 zł (iloczyn pięciu zainteresowanych i trzech zdarzeń oraz stałej opłaty 40 zł).

Ważny termin

Termin wydania interpretacji indywidualnej wynosi maksymalnie trzy miesiące od daty otrzymania wniosku. Od 1 stycznia 2016 r. wnioskodawca ma prawo wystąpić w każdej chwili telefonicznie lub mailowo o poinformowanie go o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o stanowisku, jakie zostało w niej przyjęte. Jeżeli interpretacja została już wydana, to informacja ta powinna być udzielona wnioskodawcy niezwłocznie, jeżeli natomiast jeszcze nie została wydana, to nie później niż w następnym dniu roboczym po jej wydaniu.

Autorka jest ekspertem do spraw zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowo-płacowej w dziale usług księgowych BDO

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA