fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

123RF
Elementy niebudowlane elektrowni wiatrowych, jak np. generator, skrzynia przekładniowa czy siłownik, od początku 2018 r. przestały być obciążone podatkiem od nieruchomości. Ich właściciele mogą teraz ubiegać się o zwrot daniny.

Po ponad roku obowiązywania przepisów nakazujących opodatkować podatkiem od nieruchomości wszystkie elementy elektrowni wiatrowych, ustawodawca postanowił powrócić do stanu prawnego obowiązującego przed rokiem 2017. Oznacza to, że od początku roku 2018 tzw. elementy niebudowlane elektrowni wiatrowych (m.in. generator, skrzynia przekładniowa czy siłownik) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Nie ma definicji budowli

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości zawsze budziło spory i kontrowersje. Jest to efekt braku definicji legalnej budowli, która byłaby sformułowana tylko dla celów podatkowych. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, odwołuje się w tym zakresie do definicji zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Z kolei definicja tam zawarta tworzona była z myślą o uregulowaniu procesów budowlanych, a nie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Fundament i wieża

Do końca roku 2016 elektrownie wiatrowe podlegały opodatkowaniu tylko od wartości ich elementów budowlanych takich jak fundament czy wieża. Opodatkowaniu nie podlegały natomiast urządzenia techniczne, które zostały zainstalowane na elektrowniach. Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy prawa budowlanego. W ustawie z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadzono natomiast definicję elektrowni wiatrowych, z której wynikało, że jest ona budowlą podlegającą w całości opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W efekcie, do podstawy opodatkowania włączono wartość urządzeń oraz innych elementów niebudowlanych elektrowni. Miało to istotne znaczenie dla branży związanej z energią odnawialną, gdyż wiązało się w niektórych przypadkach nawet z trzykrotnym wzrostem wysokości podatku.

Co ciekawe, zmiana ta spotkała się z krytyką i to nie tylko firm będących właścicielami farm wiatrowych. Nowe przepisy nie wywołały entuzjazmu również wśród gmin, które obawiały się, że podatnicy nie będą w stanie płacić kilkukrotnie wyższych podatków. Ponadto, wzrost przychodów wiązał się z ryzykiem utraty przez gminę dotacji. W praktyce część firm będących właścicielami elektrowni wiatrowych zmieniło podstawę opodatkowania i płaciło wyższy podatek. Niektóre z firm pozostały przy dotychczasowych zasadach opodatkowania, licząc na pozytywne rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przed sądem. Niestety sądy administracyjne stanęły po stronie organów podatkowych i w większości przypadków wydawały orzeczenia niekorzystne dla podatników.

Korzystna nowelizacja

Zmiana przepisów wprowadzona ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i dla gmin. W jej wyniku od 1 stycznia 2018 r., a więc z mocą wsteczną, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają elektrownie wiatrowe tylko od wartości ich elementów budowlanych. Celem nowelizacji było wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz odciążenie firm, które inwestują w tego typu źródła energii. W praktyce jest to powrót do stanu prawnego obowiązującego do końca roku 2016.

W wyniku nowelizacji zmieniła się definicja budowli w prawie budowlanym. Ponownie wpisano elektrownie wiatrowe do przykładowego katalogu urządzeń technicznych podlegających opodatkowaniu tylko w zakresie elementów budowlanych. Zmieniła się również treść definicji elektrowni wiatrowych, zawartej w ustawie z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Obecnie przez elektrownię wiatrową rozumie się instalację odnawialnego źródła energii składającą się z części budowlanej będącej budowlą w rozumieniu prawa budowlanego oraz z urządzeń technicznych. Z legislacyjnego punktu widzenia jedyną pozostałością po zmianach wprowadzonych w roku 2017 jest definicja elektrowni wiatrowych. Przy czym treść tej definicji wzmacnia cel ustawodawcy jakim było ponowne wyłączenie z opodatkowania elementów technicznych elektrowni wiatrowych.

Najprostszym sposobem zastosowania nowych przepisów jest przyjęcie podstawy opodatkowania z roku 2016. Oczywiście powinna być ona powiększona o ewentualne nakłady lub pomniejszona o tzw. częściowe likwidacje tej części środka trwałego, która spełnia wymogi definicji budowli.

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie nowelizacji przepisów z mocą wsteczną jest podstawą do korekt deklaracji podatkowych za rok 2018. Daje to możliwość ubiegania się przez podatników o zwrot nadpłaconego podatku za miesiące styczeń – lipiec 2018 r. Oczywiście kolejne raty podatku od nieruchomości nie powinny uwzględniać w podstawie opodatkowania wartości elementów niebudowlanych elektrowni wiatrowych. ?

Autor jest doradcą podatkowym w ZIMNY Doradcy Podatkowi

podstawa prawna: ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1276)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA