Podatki lokalne

Pole namiotowe - jaki podatek od nieruchomości zapłaci właściciel

Adobe Stock
Gdy użytki rolne lub lasy zostaną w czasie wakacji zajęte na działalność gospodarczą, ich właściciel musi to w ciągu 14 dni zgłosić w urzędzie gminy i w sezonie letnim płacić od tych gruntów podatek od nieruchomości.

Okres wakacyjny to czas wzmożonej aktywności gospodarczej na obszarach o walorach letniskowych, turystycznych czy w inny sposób popularnych wśród letników poszukujących wypoczynku. Na terenach, które w takich miejscowościach przez pozostałą część roku w żaden sposób nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, prowadzone są w sezonie letnim licznie powstające pola namiotowe, parkingi czy parki zabaw lub innej rekreacji. Często jednak w takich sytuacjach osobom prowadzącym „wakacyjne firmy" umykają obowiązki związane z podatkiem od nieruchomości.

Użytki rolne i lasy

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, a także budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie art. 2 ust. 2 tej ustawy stanowi że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podlegają one opodatkowaniu odpowiednio podatkiem rolnym albo leśnym. Wyjątek stanowią jedynie grunty, które – będąc klasyfikowane zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako użytki rolne albo lasy – są zajęte na działalność gospodarczą. W takim bowiem przypadku, pomimo statusu gruntów jako odpowiednio użytki rolne lub lasy, grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Dwa różne pojęcia

Aby zatem grunty stanowiące użytki rolne podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, muszą zostać zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym miejscu należy zauważyć, że regulacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyróżniają pojęcie przedmiotów opodatkowania (m.in. gruntów):

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy),

- zajętych na działalność gospodarczą.

O ile te pierwsze oznaczają grunty, budynki czy budowle znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, o tyle pojęcie gruntów zajętych na działalność gospodarczą oznacza jedynie te grunty, które faktycznie wykorzystywane są dla celów działalności gospodarczej. Oznacza to, że użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wyłącznie w przypadku, gdy są zajęte na działalność gospodarczą, a zatem są faktycznie wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej. Kwalifikacja taka znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku WSA w Poznaniu z 29 sierpnia 2011 r. (III SA/Po 244/11). W orzeczeniu tym czytamy: „Należy bowiem zauważyć, że »zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej«, o którym mowa w powołanym przepisie, jest ustawowym pojęciem o węższym zakresie od zakresu ustawowego pojęcia »gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej« w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Grunt zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej to grunt, na którym przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, na którym przedsiębiorca w rzeczywistości wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej".

Przykład

XYZ sp. z o.o. będąca właścicielem użytków rolnych w nadmorskiej miejscowości ABC przeznaczyła od czerwca 2018 r. działkę klasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne na nadmorski parking w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Czy grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, skoro dotychczas spółka opłacała od nich podatek rolny?

Od czerwca 2018 r. spółka rozpoczęła wykorzystywanie wskazanej działki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Grunty (użytki rolne) zostały więc zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę XYZ. Oznacza to zatem, że te grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, pomimo iż dotychczas spółka opłacała od nich podatek rolny.

Od następnego miesiąca

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą (np. na prowadzenie pola namiotowego) prowadzi zatem do powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto wykorzystywanie tych gruntów da celów tej działalności gospodarczej.

W ciągu 14 dni

Podatnicy będący osobami fizycznymi obowiązani są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku.

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości na podstawie wydanej przez właściwy organ podatkowy decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości. Inaczej jest w przypadku podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osób fizycznych, w sytuacji, w której przedmiot opodatkowania znajduje się we współwłasności lub współposiadaniu z takimi podmiotami. W takim przypadku podatnik obowiązany jest do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, w której dokonuje samoobliczenia podatku. Na podstawie tej deklaracji podatek jest płacony na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Przykład

Adam Kowalski w czerwcu 2018 r. rozpoczął wykorzystywanie swoich gruntów rolnych na potrzeby prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej (pole namiotowe). Wykorzystywanie tych gruntów dla potrzeb działalności gospodarczej trwało do 10 września 2018 r.

W takim przypadku obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstanie od 1 lipca 2018 r. i wygaśnie z upływem września 2018 r. Pan Adam powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne informacje na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zarówno powstanie, jak i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku podatkowym na obszarze danej gminy ustala w drodze uchwały rada gminy. Stawki te nie mogą jednak przekroczyć stawek granicznych, tj. stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W roku 2018 stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stosuje się także w odniesieniu do gruntów stanowiących użytki rolne albo leśne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, nie mogą przekroczyć 0,91 zł od m2 powierzchni tych gruntów. Trzeba jednak szczególnie podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie użytki rolne zajęte na działalność gospodarczą.

Przykład

Działka podatnika stanowiąca użytek rolny ma powierzchnię 1 ha. Na potrzeby działalności gospodarczej (pole namiotowe) zajęto jednak faktycznie jedynie 500 m2. Podatek od nieruchomości będzie płacony wyłącznie od tej części działki, która jest zajęta na działalność gospodarczą. Pozostała część gruntów stanowiących użytek rolny będzie nadal podlegała podatkowi rolnemu. Pogląd taki potwierdza m.in. WSA w Lublinie w wyroku z 23 sierpnia 2017 r. (I SA/Lu 579/17), w którym stwierdzono: „Zasadne w tej sytuacji jest stanowisko skarżącej, że w sytuacji, kiedy działka rolna (nieużytek) tylko w części jest wykorzystywana w działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu w całości, lecz tylko w tej części. Takie stanowisko jest wyrażane w orzecznictwie, akceptowanym również przez skład orzekający (oprócz powołanego w skardze wyroku WSA w Olsztynie z 23 lipca 2009 r., I SA/Ol 401/09, zob. też powoływany wyżej wyrok WSA w Lublinie z 24 października 2007 r.)" .

Stawki podatku od nieruchomości to stawki roczne. Oznacza to, że gdy stanowiący użytek rolny grunt wykorzystywany jest dla celów działalności gospodarczej jedynie przez część roku podatkowego, finalnie obciążające podatnika zobowiązanie podatkowe w roku podatkowym będzie proporcjonalne do przypadającego w roku podatkowym okresu, w którym grunt został zajęty na działalność gospodarczą.

Przykład

Użytki rolne o powierzchni 400 m2 zostały 25 czerwca 2018 r. zajęte na prowadzenie pola namiotowego. Stawka podatku na terenie gminy, w której te grunty są położone, właściwa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 0,90 zł za m2 powierzchni. 25 września 2018 r. na wskazanych gruntach rolnych zaprzestano prowadzenia pola namiotowego.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do wskazanych użytków rolnych zajętych na działalność gospodarczą będzie trwał od 1 lipca do 30 września 2018 r. Wartość podatku od nieruchomości, którą od tych gruntów zapłaci podatnik, wyniesie 90 zł (400 x 0,90 x 3/12). W przypadku podatnika - osoby fizycznej ta wartość podatku wyniknie z decyzji organu podatkowego. Natomiast w przypadku podatników składających deklaracje na podatek od nieruchomości i dokonujących samoobliczenia podatku (np. spółki kapitałowe) ostateczna jego wartość wyniknie z deklaracji złożonej w związku powstaniem obowiązku podatkowego oraz korekty w związku z wygaśnięciem tego obowiązku.

Marek Piotrowski jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1, 3-8 i 9-11 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL