fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy zasoby piasku i żwiru w kopalni ujmuje się w spisie z natury?

Adobe Stock
Niewydobyte złoża nie są wymienione wśród zapasów, które przedsiębiorca powinien wykazać i wycenić w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego.

Od kwietnia 2017 r. prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu żwiru i piasku (z kopalń, które posiadam) dla celów przemysłowych i budowlanych. Podatek dochodowy opłacam na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuję w prowadzonej metodą kasową podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Mam wątpliwości, czy w sporządzanym na 31 grudnia 2017 r. remanencie powinienem uwzględniać zasoby piasku i żwiru (tj. kopalnie piasku i żwiru). Jeśli tak, to w jaki sposób oszacować i ustalić ich wartość do remanentu? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o PIT, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Szczegółowe zasady przeprowadzania spisu z natury u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728; dalej: rozporządzenie).

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury":

- na dzień 1 stycznia,

- na koniec każdego roku podatkowego,

- na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

- w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,

- w przypadku zmiany wspólnika,

- w razie zmiany proporcji udziałów wspólników lub

- w razie likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

W analizowanej sprawie przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wydobywanie piasku i żwiru, z kopalni które posiada. Zestawiając przepisy art. 24 ust. 2 ustawy o PIT z § 27 pkt 1 rozporządzenia należy zauważyć, że skoro mamy do czynienia z kopalnią żwiru i piasku, a nie składem (piasku lub żwiru), to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do obejmowania spisem z natury tych zasobów piasku i żwiru (znajdujących się w kopalniach). Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2010 r., IPPB1/415-827/09-4/JB). Niewydobyty piasek lub żwir znajdujący się w kopalni nie stanowi bowiem, ani towarów handlowych, ani materiałów. Inaczej sytuacja przedstawiałaby się gdyby, przedsiębiorca posiadał zapas już wydobytego (z własnej kopalni), lecz niesprzedanego na dzień 31 grudnia piasku lub żwiru – te zasoby powinny zostać wykazane w spisie z natury.  —Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Obszerna kategoria

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia, towarami są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

- towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (zob. § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia);

- materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi (zob. § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia);

- materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (zob. § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia);

- wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane (zob. § 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia);

- produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem (zob. § 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia;

- brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość (zob. § 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia);

- odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową (zob. § 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA