fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: skutki podziału spółki są rozliczane według zasad szczególnych

123RF
Dochód (przychód) ujawniony w wyniku podziału spółek podlega opodatkowaniu wyłącznie na podstawie reguł określonych dla przychodów w zyskach osób prawnych.

Spór w sprawie dotyczył powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z CIT.

We wniosku o interpretację wskazano, że osoba fizyczna planuje utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (spółka przejmująca). W przyszłości spółka ta zostanie wspólnikiem w polskiej spółce akcyjnej (spółka dzielona). W związku z planowanym rozdzieleniem dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych w ramach tej drugiej spółki zostanie przeprowadzony jej podział. Ma on nastąpić w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą. W ramach podziału wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. Wnioskodawca podkreślił, że w efekcie planowanego podziału spółka kapitałowa, jako wspólnik spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów w spółce przejmującej z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 k.s.h.

Podatnik zapytał, czy realizacja podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do majątku spółki przejmującej, będącej jednocześnie wspólnikiem w spółce dzielonej, może prowadzić do powstania u niego dochodu (przychodu). Miał także wątpliwości, czy dochód (przychód) ten należy zakwalifikować jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Dodatkowo chciał się też upewnić, czy w przypadku powstania dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej w związku z podziałem spółki dzielonej przysporzenie to korzysta ze zwolnienia z CIT.

Odpowiedź fiskusa okazała się niepomyślna dla pytającego. Organ stwierdził bowiem, że jeżeli podział spółki dzielonej przez wydzielenie jej części majątku na skarżącego nie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to uzyska on przychód. Ponadto zauważył, że realizacja opisanego podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej będącej jednocześnie wspólnikiem spółki dzielonej może prowadzić do powstania przychodu (dochodu) dla spółki przejmującej jedynie na podstawie art. 12 ustawy o CIT.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT fiskus stwierdził, że dotyczy ono dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Po stronie wnioskodawcy nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a jedyny przychód, który może powstać w wyniku podziału spółki dzielonej, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, ewentualny przychód z tytułu podziału spółki dzielonej nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 22 ust. 4–4a ustawy o CIT.

WSA w Poznaniu nie podzielił stanowiska urzędników. Po analizie przepisów uznał, że w przypadku podziału spółek dochód (przychód) ujawniony w wyniku tego zdarzenia podlega opodatkowaniu wyłącznie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Za prawidłowe uznał stanowisko skarżącego, że w spornej sprawie ujawniony dochód (przychód) może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 10 ustawy o CIT, i że do tak ustalonego dochodu (przychodu) znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 22 ust. 4–4d ustawy o CIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 listopada 2016 r. (I SA/Po 440/16).

Komentarz eksperta

Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Komentowane orzeczenie należy do grupy tych oczywiście słusznych, z kolei interpretacja – wprost przeciwnie. Trudno znaleźć jakiekolwiek racje przemawiające za tezą organu.

Wśród przychodów, jakie mogą uzyskiwać podatnicy PIT/CIT, ustawodawca wyróżnił kategorię przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Pod wieloma względami jest ona traktowana odrębnie od wszelkich innych przychodów. W szczególności, pod pewnymi warunkami, może korzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego. Te szczególne przepisy, wprowadzające do polskiego porządku prawnego jedną z europejskich dyrektyw, pozwalają na zwolnienie m.in. transferów zysków pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. Dzięki temu, przykładowo, dywidendy mogą być wypłacane ze spółek córek do spółek matek bez dodatkowego opodatkowania. Wszystko to pod warunkiem posiadania odpowiedniego procentu udziałów w kapitale spółki córki, przez odpowiednio długi okres.

Do nietypowych kategorii przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, które mogą potencjalnie korzystać ze wskazanego zwolnienia, należą dochody z umorzenia udziałów (przymusowego i automatycznego, ale nie dobrowolnego), niepodzielonych zysków przy przekształceniu podatnika CIT w spółkę osobową, połączenia i, jak widać, również podziału. Dlatego w pewnych okolicznościach kłopotliwe sytuacje, takie jak np. konieczność zapłaty podatku od wszystkich osiągniętych przez sp. z o.o. zysków w razie przekształcenia jej w spółkę komandytową, na skutek określonego układu właścicielskiego przestają być problemem.

Należy przy tym pamiętać, że obecnie zwolnienie dywidendowe podlega regulacji szczególnej klauzuli obejścia prawa podatkowego. Podatnicy chcący skorzystać z jego dobrodziejstw muszą rozważyć swoje plany w kontekście możliwości uznania ich działania za mające na celu głównie uzyskiwanie korzyści podatkowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA